1.1. Rozdělení látek podle skupenství a stavby

Obrázek 11-1. Pro plynné a kapalné fáze je typické statisticky homogenní rozmístění částic (vlevo), pro pevné látky je charakteristická periodická homogenita (vpravo). Počet stavebních částic je vždy dvě na jednu "stavební buňku", což je splněno beze zbytku u pevných látek (vpravo). Kapaliny a plyny mají počet částic ve "stavební buňce" různý, celkový poměr je ale zachován. Podle Borchardt-Ott (1995).

statistická a periodická homogenita