Transformační matice

Krystalografické transformace můžeme chápat jako změnu polohy bodu o souřadnicích x, y, z pomocí operace symetrie do nové polohy x´, y´, z´ v rámci jedné ortogonální souřadné soustavy, nebo jako transformaci souřadné soustavy os x, y, z na osy x´, y´, z´.

Z lineárních transformací se v krystalografii uplatňují pouze transformace izometrické, tj. takové, kde nedochází ke změně vzdálenosti mezi dvěma body před a po transformaci. Libovolnou izometrickou transformaci můžeme vyjádřit matematicky pomocí tzv. transformační matice. Pro takovou operaci je transformační matice vždy ortogonální.

Sestavení transformační matice si můžeme demonstrovat na jednoduchém příkladu. Vyjádřeme „nové“ vektory přímé mřížky a2 b2 c2 pomocí starých vektorů a1 b1 c1. Z následujícího obrázku snadno odvodíme transformační rovnice, kdy vektor c1 je kolmý na nákresnu (x, y) a je totožný s vektorem c2.

a2 = 1a1 + 1b1 + 0c1

b2 = 2a1 + 3b1 +0c1

c2 = 0a1 + 0b1 +1c1

 vektorové vyjádření souřadnic

V maticovém vyjádření označíme námi vytvořenou matici jako transformační matici S.

 transformační matice S

Známe-li transformační matici S, můžeme užitím inverzní matice S-1 = T vyjádřit staré vektory a1, b1 a c1 pomocí nových a2, b2 a c2. K sestavení matice T je nutné stanovit potřebné doplňky Sij a det S. Výsledná matice bude mít tvar:

                 3  -1   0
T = S-1 =  -2   1   0
                      0   0   1