1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-10. Polohy čtyřčetných a dvojčetných rotačních os symetrie a rovin symetrie v tetragonální rovinné buňce. Podle Borchardt-Ott (1995).

symetrie tetragonální buňky