1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-9. Má-li buňka v těžišti čtyřčetnou rotační osu symetrie a v ní se protínají čtyři roviny symetrie, tvoří tři body základní buňky rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník a buňka se označuje jako tetragonální. Vzniklá čtvercová síť má parametry a0 = b0 a g = 90°.  Podle Borchardt-Ott (1995).

tetragonální rovinná buňka