2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-101. Trigonální prvořadá dipyramida (protodipyramida) pozitivní {h0-hl} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální protodipyramida pozitivní {h0-hl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny šestičetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (může být nahrazena trojčetnou osou kolmou na pasnou rovinu symetrie). V trojčetné ose se protínají tři meziosní roviny symetrie a průsečíky meziosních rovin s pasnou rovinou symetrie dávají vzniknout třem polárním dvojčetným rotačním osám symetrie.

Schematický stereogram trigonální protodipyramidy pozitivní {h0-hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.