2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-102. Trigonální prvořadá dipyramida (protodipyramida) negativní {0h-hl} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální protodipyramida negativní {0h-hl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny šestičetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (může být nahrazena trojčetnou osou kolmou na pasnou rovinu symetrie). V trojčetné ose se protínají tři meziosní roviny symetrie a průsečíky meziosních rovin s pasnou rovinou symetrie dávají vzniknout třem polárním dvojčetným rotačním osám symetrie.

Schematický stereogram trigonální protodipyramidy negativní {0h-hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.