2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-106. Trigonální prvořadé prizma (protoprizma) negativní {01-10} je tříplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s bazálním pinakoidem {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální protoprizma negativní {01-10} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny šestičetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (může být nahrazena trojčetnou osou kolmou na pasnou rovinu symetrie). V trojčetné ose se protínají tři meziosní roviny symetrie a průsečíky meziosních rovin s pasnou rovinou symetrie dávají vzniknout třem polárním dvojčetným rotačním osám symetrie.

Schematický stereogram trigonálního protoprizmatu negativního {01-10}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.