2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-125. Protoromboedr (prvořadý klenec) pozitivní {h0-hl} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Prvořadý klenec pozitivní {h0-hl} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny trojčetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (může být nahrazena trojčetnou osou středem symetrie), tři pasné dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech a tři vertikální roviny symetrie v meziosním směru.

Schematický stereogram prvořadého klence pozitivního {h0-hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.