3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-10. Závislost pravděpodobnosti výskytu elektronu (radiální část vlnové funkce) na vzdálenosti od jádra v atomu vodíku. Podle Klein, Hurlbut (1993).

pravděpodobnost výskytu elektronu v s-orbitalu