Struktura ccp (nejtěsnější kubické uspořádání)

Periodické uspořádání stejně velkých atomů v prostoru je možné provést dvěma způsoby. Vyjdeme z hexagonálního netěsnějšího uspořádání atomů v ploše, které vytváří vrstvu (síť) s hexagonální symetrií. Mezi atomy lze rozlišit dva typy dutin, která mají v ploše tvar trojúhelníku a mají různou orientaci. Druhou vrstvu stejně uspořádaných atomů uložíme nad jeden typ intersticiál vrstvy první, což je s ohledem na volnou energii atomů nejvýhodnější. Třetí vrstvu atomů položíme nad druhý typ intersticiál a vznikne trojvrstevný sled ABCABC….

dvojí typ dutin mezi atomy

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé typy dutin (intersticiál) mezi stejně velkými atomy uspořádanými s hexagonální symetrií do jedné vrstvy.

 

klad vrstev ABC

Trojvrstevný typ kladu vrstev ABCABC má kubickou symetrii.

Klad vrstev je kolmý na trojčetnou inverzní osu symetrie, uloženou v tělesové úhlopříčce základní kubické buňky. Podobně jako u struktury hcp vyplňují atomy prostor ze 74 %. Zbytek prostoru připadá na dutiny (intersticiály), která jsou dvojího typu. Dutiny obklopené čtyřmi atomy jsou tetraedrické, dutiny obklopené šesti atomy jsou oktaedrické.

Pro symetrii nejtěsnějšího uspořádání atomů v prostoru je rozhodující klad vrstev.