Limitní hodnoty poměru poloměrů kationt – aniont

Pro koordinační číslo 8 lze vypočítat limitní hodnotu poměru poloměrů kationt – aniontt podle obrázku. Označme poloměr aniontu jako jednotkový, potom minimální poloměr kationtu je 0,732 - jinak řečeno pro kubickou koordinaci je vypočtený stabilní poměr poloměrů kationt/aniont mezi 0,732 a 1.

limitní hodnoty pro 8-četnou koordinaci

Pro 6-četnou koordinaci jsou limitními hodnotami poměru kationt – aniont 0,414 – 0,732.

limitní hodnoty pro 6-četnou koordinaci

Pohybují-li se poměry kationt – aniont v intervalu 0,225 – 0,414 je stabilní 4-četná (tetraedrická) koordinace.