3.3. Ionty

Obrázek 33-6. Různé typy zobrazení koordinačních polyedrů. Nahoře je kationt (černá kulička) obklopen šesti anionty v tzv. oktaedrické (6-četné) koordinaci, dole je kationt obklopen 8 anionty v tzv. kubické (8-četné) koordinaci. Podle Klein, Hurlbut (1993).

koordinační polyedry