3.3. Ionty

Obrázek 33-7. Vpravo je uspořádání stejně velkých atomů v jedné vrstvě s tetragonální symetrií, vlevo totéž v symetrii hexagonální. Plocha, která připadne na intersticiály je u hexagonálního uspořádání menší. Podle Hammond (2001).

tetragonální a hexagonální uspořádání atomů v ploše

Při hexagonálním uspořádání atomů ve vrstvě vzniknou dva typy intersticiál (dutin), které se liší svojí orientací (typ B a C). Každý atom je v rovině obklopen šesti jinými atomy.

intersticiály mezi stejně velkými atomy