3.6. Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

Obrázek 36-3. Příklad přepočtu analýzy bezkyslíkatého minerálu (pyritu) na stechiometrický vzorec. Sloupec jedna jsou analyzované prvky, sloupec 2 jsou analyzovaná hmotnostní procenta jednotlivých prvků, sloupec 3 jsou atomové hmotnosti odpovídajících prvků. Ve sloupci 4 jsou spočteny atomové kvocienty jako podíl zastoupení daného prvku (v hm. %) a jeho atomové hmotnosti. V poslední buňce sloupce 4 je koeficient, kterým vynásobíme atomové kvocienty všech analyzovaných prvků a dostaneme poměrné zastoupení v krystalochemickém vzorci (sloupec 5). Výsledný vzorec je (Fe1,02, Ni0,01)1,03 S2.

1 2 3 4

5

Fe 46,516 55,847 0,8329 1,02
Ni 0,451 58,69 0,0077 0,01
S 52,503 32,06 1,6376 2,00
suma 99,470   1,2213