3.6. Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

Obrázek 36-4. Příklad přepočtu analýzy kyslíkatého minerálu (olivínu) na stechiometrický vzorec. Sloupec jedna jsou analyzované oxidy, sloupec 2 jsou analyzovaná hmotnostní procenta jednotlivých oxidů, sloupec 3 jsou molekulové hmotnosti odpovídajících oxidů. Ve sloupci 4 jsou spočteny molekulové kvocienty jako podíl zastoupení daného oxidu (v hm. %) a jeho molekulové hmotnosti. Ve sloupci 5 jsou kvocienty kyslíku spočtené jako součin molekulového kvocientu a počtu atomů kyslíku v daném oxidu, sloupec 6 jsou kvocienty kovu - součin molekulového kvocientu a počtu kovových atomů v daném oxidu. Šestý řádek pátého sloupce je součet kvocientů kyslíku od všech analyzovaných oxidů. Chceme-li krystalochemický vzorec přepočítat na pevný počet kyslíků spočítáme faktor (zde značeno f), který je podílem počtu požadovaných kyslíků ve vzorci a sumy kvocientů kyslíku (zde pro čtyři kyslíky f = 4/2,3535). Tímto faktorem násobíme kvocienty kovů a dostaneme počet atomů daného kovu ve vzorcové jednotce se zvoleným počtem kyslíků (sloupec 7). Výsledný krystalochemický vzorec je: (Mg1,14, Fe0,87, Mn0,01)2,02 Si0,99 O4.

1 2 3 4 5 6 7
SiO2 34,96 60,09 0,5818 1,1636 0,5818 0,99
FeO 36,77 71,85 0,5118 0,5118 0,5118 0,87
MnO 0,52 70,94 0,0073 0,0073 0,0073 0,01
MgO 27,04 40,31 0,6708 0,6708 0,6708 1,14
suma 99,29    suma kv. O = 2,3535    
  f (4 kyslíky) = 1,6996