4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-10. Dendritické agregáty oxidů a hydroxidů manganu na puklině droby.

dendritické agregáty