4.3. Optické vlastnosti

Optická indikatrix

Podobně jako Fresnelův elipsoid vyjadřuje vztahy mezi rychlostmi paprsků v krystalu, optická indikatrix nám definuje vztahy mezi indexy světelného lomu e a w paprsku mimořádného a řádného. Tvar indikatrix je rotační elipsoid, jehož svislá osa odpovídá hodnotě indexu světelného lomu paprsku mimořádného a vodorovná odpovídá hodnotě indexu světelného lomu paprsku řádného. Směr protažení indikatrix je pro pozitivní a negativní minerály vždy opačný vzhledem k Fresnelovu elipsoidu (to je dáno reciprokým vztahem mezi rychlostí paprsku a jeho indexem světelného lomu). Velikosti indexů lomu e a w (u jednoosých minerálů) jsou závislé na směru dopadajícího světelného svazku na krystal. Z rozdílu obou hodnot se pak odvíjí i výška dvojlomu D = e - w pro daný řez krystalem. Podobně jako u rychlosti paprsků platí, že index světelného lomu řádného paprsku je pro daný minerál konstantní a nezávisí na směru vstupujícího svazku. Největší rozdíl mezi indexy světelného lomu obou paprsků zaznamenáme, pokud původní paprsek vstupuje do krystalu ve směru kolmém na optickou osu. V tomto případě je hodnota dvojlomu maximální a jedná se o všechny řezy krystalem rovnoběžné s optickou osou. Na obrázku je optická indikatrix pro jednoosé minerály, podle Pichler, Schmitt-Riegraf (1997).

Optická indikatrix pro dvojosé minerály je složitější s ohledem na přítomnost tří indexů světelného lomu. Její tvar modeluje trojosý elipsoid.