4.3. Optické vlastnosti

Interference světelných vln

Dvě světelné vlny, které se šíří v daném prostoru ve stejném čase, se mohou navzájem spojit do výsledné vlny. Mluvíme pak o interferenci světelných vln.

Pokud jsou interferující vlny ve fázi, jsou navzájem posunuty o celočíselný násobek jejich vlnové délky. Při jejich skládání dochází ke vzniku vlny s dvojnásobnou amplitudou. Takový proces se označuje jako konstruktivní interference (horní část obrázku).

Při interferenci dvou vln, které jsou navzájem posunuty o libovolný násobek poloviny jejich vlnové délky, je amplituda výsledné vlny nulová (spodní část obrázku).

Při obecném fázovém posunu interferujících vln (jakýkoliv kromě dvou výše uvedených příkladů) je amplituda výsledné vlny dána součtem amplitud skládajících se vln v každém bodě. Obrázek podle Tilley (2000).