4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-5. Při přechodu světelného paprsku z prostředí opticky hustšího (s vyšším indexem světelného lomu) do prostředí opticky řidšího (s nižším indexem světelného lomu) nastává lom ke kolmici - úhel dopadu je menší než úhel lomu (varianta a, b). Zvětšuje-li se úhel dopadu až na určitou kritickou mez (mezní úhel dopadu), je úhel lomu roven 90° a paprsek se šíří po rozhraní (varianta c). Je-li úhel dopadu vyšší než mezní úhel, nastává odraz paprsku na rozhraní (varianta d), podle Tilley (2000).