4.3. Optické vlastnosti

Vlnový pohyb světla

Jednou z možností, jak nahlížet na světlo, je představa elektromagnetické vlny, kterou lze charakterizovat pomocí vlnové délky (l), která označuje vzdálenost mezi následnými identickými vrcholy vln. Amplituda (a) světelné vlny je výchylka (na obě strany) od rovnovážné polohy a frekvence (n) je počet prošlých vln za jednu vteřinu. Rychlost šíření světelné vlny lze potom vyjádřit jako její frekvenci násobenou vlnovou délkou: v = ln.

Vnímání různých vlnových délek okem je označováno jako barva. Přesné vyjádření barvy je možné určením energie každé vlnové délky světla pomocí spektrometru.

Na obrázku je ilustrován pohyb světelné vlny ve směru osy x o vlnové délce l a amplitudě a0 (podle Tilley, 2000).