5.2. Metody výzkumu struktur minerálů

Obrázek 52-4. Rentgenové záření dopadá na osnovu atomů s periodou identity a. Má-li dojít ke konstruktivní interferenci difraktovaného záření, musí být dráhový rozdíl sousedních vln roven celočíselnému násobku vlnové délky dopadajícího rentgenova záření. Dráhový rozdíl je zde vyjádřen jako AB+CD. Podle Hammond (2001).

Laueho podmínka difrakce