5.2. Metody výzkumu struktur minerálů

Obrázek 52-6. Na systému strukturních rovin (resp. na atomech těchto rovin) s mezirovinnou vzdáleností dhkl dochází ke konstruktivní interferenci difraktovaného záření v případě, že dráhový rozdíl sousedních vln je roven celočíselného násobku vlnové délky rentgenova záření. Úhel dopadu a úhel difrakce je definován jako theta, dráhový rozdíl je definován jako 2dhklsinQ. Podle Hammond (2001).

odvození Braggova zákona