5.2. Metody výzkumu struktur minerálů

Obrázek 52-7. Schématické uspořádání práškového difraktometru. Z rentgenové lampy dopadá primární záření na vzorek, kde při splnění Braggovy rovnice dochází k difrakci na vhodných strukturních rovinách a difraktované záření je zaznamenáno detektorem. Zaznamenává se intenzita záření a poloha detektoru 2Q. Podle reklamních materiálů firmy Stoe.

princip rtg práškového difraktometru