5.2. Metody výzkumu struktur minerálů

Obrázek 52-8. Práškový difrakční RTG záznam je závislost intenzity difraktovaného záření na poloze detektoru. Poloha detektoru na ose x je vyjádřena ve stupních 2Q, intenzita difraktovaného záření na ose y obvykle počtu pulsů za vteřinu nebo absolutním počtem detekovaných pulsů. Pokud je při určitém úhlu dopadu (Q) RTG svazku splněna Braggova rovnici pro určitou osnovu strukturních rovin, dojde k zesílení difraktovaného záření, což se v záznamu projeví různě výrazným maximem. Difrakční záznam andaluzitu.

práškový difrakční záznam