6.5. Fázové diagramy

Obrázek 65-1. Jednosložkový fázový diagram pro polymorfní přeměny (alotropii) uhlíku. Vyznačeny jsou pole stability grafitu, diamantu, uhlíkové taveniny a uhlíkové plynné fáze. Podle Klein, Hurlbut (1993).

fázový diagram pro uhlík