6.5. Fázové diagramy

Obrázek 65-2. Fázový diagram pro rovnovážnou krystalizaci a rovnovážné tání izomorfně mísitelných fází (obě fáze spolu v pevném stavu tvoří pevný roztok). Diagram má na ose x složení systému – symbol A představuje jednu a symbol B druhou koncovou fázi. Na ose y vynášíme teplotu, tlak se předpokládá konstantní. Křivka l je likvidus, křivka s je solidus. Podle Rieder, Povondra (1997).

dvousložkový fázový diagram pro neomezeně místitelné fáze