6.5. Fázové diagramy

Obrázek 65-4. Fázový diagram pro rovnovážnou krystalizaci a rovnovážné tání izomorfně mísitelných fází v plagioklasové řadě (albit - anortit). Podle Klein, Hurlbut (1993).

fázový diagram pro rovnovážné tání v plagioklasové řadě