7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-66. Základní klasifikační diagram pro skupinu Ca amfibolů (obecné amfiboly) s monoklinickou symetrií. Na ose x je počet atomů Si v tetraedrické pozici (maximální počet ve vzorcové jednotce je 8). Na ose y je vynesen poměr zastoupení Mg a Fe. Další klasifikační parametry jsou v záhlaví tabulky. Podle Leake (1997).

klasifikační diagram pro obecné amfiboly