7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-16. Schématické vyjádření struktury minerálů skupiny smektitů. Podle typu oktaedrické sítě ve vrstvách 2:1 rozlišujeme smektity trioktaedrické a dioktaedrické. Pro strukturu smektitů je typická přítomnost hydratovaných kationtů v mezivrstvě (Me). Podle Klein, Hurlbut (1993).

struktura smektitů