4.3. Optické vlastnosti

Kompenzační destičky (kompenzátory)

Nejčastěji používaným kompenzátorem je sádrovcová destička, která způsobuje zpoždění řádného a mimořádného paprsku o 560 nm, což odpovídá červeně fialové barvě v druhém řádu Newtonovy škály. Jiným typem je slídová destička ("čtvrtundulační”), jejíž zpoždění je 150 nm (šedá barva) tj. jedna čtvrtina vlnové délky natriového světla. Posledním kompenzátorem je křemenný klín, tedy destička zhotovená z křemene, jejíž mocnost v jednom směru vzrůstá. Optická orientace všech destiček je shodná – po délce destičky je orientován menší index lomu, napříč je větší index lomu. Na obrázku (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997) je sádrovcová destička (vlevo) a křemenný klín (vpravo) s vyznačením orientace většího indexu lomu.

Práce s kompenzátory

Položíme-li při zkřížených nikolech (XPL) sádrovcovou destičku na stolek mikroskopu, nebo ji zasuneme do výřezu pro kompenzační destičky, zpoždění polarizovaných paprsků je 560 nm, což odpovídá fialové barvě ze začátku II. řádu. Provedeme-li totéž se slídovou destičkou, je zpoždění paprsků 150 nm, což odpovídá světle šedé barvě I. řádu. Při pozvolném zasouvání křemenného klínu můžeme pozorovat, jak se spolu s narůstající tloušťkou postupně zvyšují interferenční barvy od I. až po IV. řád.

Pojem skládání barev je možno prakticky ukázat na kombinaci sádrovcové a slídové destičky. Sádrovcovou destičku položíme na stolek mikroskopu ve směru, kterým zasuneme do otvoru pro kompenzátory slídovou destičku. Oba kompenzátory mají stejnou optickou orientaci a v zorném poli můžeme vidět modrou barvu II. řádu, která odpovídá součtu zpoždění obou kompenzačních destiček (560 nm + 150 nm = 710 nm) – interferenční barva stoupne. Otočíme-li sádrovcovou destičkou na stolku o 90°, jsou obě destičky navzájem v nesouhlasné optické orientaci a jejich zpoždění se odčítají, interferenční barva klesne – objeví se žlutá barva I. řádu (410 nm).

Položíme-li křížem přes sebe dvě stejné destičky (proti směru g jedné destičky je směr a druhé destičky), dojde k tzv. kompenzaci. Vzájemné zpoždění paprsků vzniklé na první destičce se vyrovná na destičce druhé – výsledkem je tmavé zorné pole. Poloha kompenzace má velký význam při určování výše interferenčních barev pomocí křemenného klínu.

Na zrno minerálu nejdříve stanovíme směr vyššího a nižšího indexu lomu. Potom jej natočíme tak, aby jeho indexy lomu byly se směry indexů lomu zasouvaného křemenného klínu v nesouhlasné poloze. Pozvolna budeme zasouvat křemenný klín a interferenční barvy budou postupně klesat, až bude zrno zcela tmavé – dostane se do polohy kompenzace. Vyjmeme-li nyní vzorek minerálu, uvidíme jeho původní interferenční barvu. Křemenný klín budeme zvolna vytahovat a zároveň sledujeme, kolikrát přejdeme přes citlivou fialovou – tím stanovíme, jakého řádu uvedená barva byla a v Newtonově škále si při známé tloušťce preparátu zjistíme zpoždění obou paprsků a tím výšku dvojlomu.

Měření tloušťky preparátu

Pro některá měření je třeba znát tloušťku preparátu. Tu můžeme stanovit jedním z následujících postupů:

1.  Najdeme v preparátu látku se známým dvojlomem ve vhodném řezu. Nejlepší je křemen v řezu rovnoběžném s optickou osou (D = 0,009). Výpočet provedeme podle rovnice

t = R/D

kde t je tloušťka preparátu, D je dvojlom a R je fázové zpoždění. V tomto případě můžeme R stanovit podle výše interferenčních barev pomocí kompenzačních destiček.

2. Přímým měřením pomocí mikrometrické stupnice tubu (tzv. de Schonova metoda), kdy při velkém zvětšení zaostříme na horní plochu objektu a odečteme hodnotu na mikrometrickém šroubu a následně přeostříme na dolní plochu objektu a znovu odečteme hodnotu na stupnici mikrometrického šroubu. Rozdíl těchto údajů násobený středním indexem lomu měřeného minerálu dává výslednou hodnotu její tloušťky.