3.4  Periodicita a vlastnosti prvků


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Grafickým vyjádřením periodického zákona je periodická tabulka uspořádaná podle vzrůstajícího atomového čísla, protože tento způsob uspořádání nejlépe postihuje periodičnost fyzikálních a chemických vlastností prvků a jejich elektronovou konfiguraci. Zásadní vliv na chování a vlastnosti prvků mají elektrony v okrajových částech elektronových obalů. Tyto se označují jako valenční elektrony a obsazují tzv. valenční orbitaly. Mezi valenční orbitaly se mohou zahrnovat i ty, které jsou v základním stavu atomu prázdné, ale využívají se při tvorbě např. kovalentní vazby.

Periodická tabulka je sestavena podle periodického zákona, který říká, že vlastnosti prvků jsou periodickými funkcemi jejich atomových čísel. Tabulka je uspořádána do sloupců, kterým se říká grupy (skupiny) a jsou číslovány římskými číslicemi (I, II, ...VIII); číslo grupy odpovídá počtu elektronů ve valenční sféře atomu (nejvzdálenější sféra od jádra atomu). Horizontální řádky se značí jako periody a jsou číslovány arabskými číslicemi.

Základní rozdělení prvků v tabulce můžeme provést na kovy a nekovy. Nekovy tvoří pravou část tabulky a kovy větší část levé strany tabulky (hranicí jsou prvky B, Si, As, Te, At). Tyto dvě skupiny se výrazně liší ve svých vlastnostech jako např. elektrická vodivost, vysoký bod tání, tažnost a další. Pravý sloupec tabulky (VIII) obsahuje tzv. vzácné (inertní) plyny. Dva dlouhé řádky pod hlavní částí tabulky se označují jako série lantanoidů, Z = 58 - 71, (vzácné zeminy) a série aktinoidů (Z = 90 - 103).

Prvky periodické tabulky se vyskytují v přírodě v různém množství, kromě prvků s atomovým číslem 43, 61 a 93 - 103.

Podrobnější informace o periodických vlastnostech prvků nejdete ve specializované literatuře zaměřené na obecnou a anorganickou chemii.


Zpět na hlavní stránku