Mapa WEBu


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Přehled všech položek na této webové stránce.

Hlavní stránka:

Obsah

Učebnice

Mapa webu

Autoři

Literatura

Rejstřík

Odkazy

 

Učebnice:

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Z 


Absolutní tvrdost (mikrotvrdost)
Aegirin
Agregace a vývin minerálů
Akcesorické horninotvorné minerály
Akermanit
Allanit
Almandin
Analcim
Anatas, brookit
Andalusit
Andradit
Anglezit
Anhydrit
Annabergit
Annit
Antigorit
Antimon
Antimonit
Apatit
Argentit – akantit
Arsen
Arzenopyrit
Asymetrická jednotka prostorové grupy
Asymetrická plošná jednotka bodové grupy
Atom a jeho stavba
Atomová absorpční spektroskopie
Atomové jádro
Atomový a iontový poloměr
Atomový obal
Auripigment
Barevná centra
Barva a lesk minerálů
Barva a pleochroismus
Barva vrypu
Baryt
Beckeho linka
Bertrandit
Beryl
Bezvodé fosfáty, arsenáty a vanadáty
Bezvodé sulfáty
Biotit
Bismut
Bodové defekty
Bodové grupy
Bodové grupy v mineralogii
Boehmit
Bohrův model atomu
Bornit
Boulangerit
Bournonit
Braggova rovnice
Bravaisovy mřížky
Brucit
Carnallit
Celestin
Celsián
Cinabarit
Cinvaldit
Coffinit
Columbit – tantalit
Cookeit
Cordierit
Covellin
Cristobalit
Cyklosilikáty
Další příčiny zbarvení minerálů
Defekty krystalových struktur
Dělitelnost
Diamant
Diaspor
Dickit a nakrit
Difrakce RTG záření – monokrystalové metody
Difrakce záření
Difrakční záznam a jeho vyhodnocení
Dipyramidy
Disfenoidy
Dóma
Dravit
Druhý zákon termodynamiky
Dvojčatné srůsty
Dvousložkové fázové diagramy
Ekvivalentní polohy
Elbait
Elektrické vlastnosti
Elektronegativita
Elektronová afinita
Elektronová mikroskopie a mikroanalýza
Epidot
Epitaxe
Epsomit
Erytrín
Exaktní měření barvy minerálů
Exsoluce
Fayalit
Fázové diagramy
Fázové pravidlo
Flogopit
Fluorescence a fosforescence
Fluorit
Foidy
Forsterit
Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty
Fylosilikáty
Gadolinova projekce
Galenit
Gehlenit
Geneze a výskyt zeolitů
Gibbsit (hydrargillit)
Gibbsova funkce
Glaukonit
Gnomonická projekce
Goethit
Grafické vyjádření složení minerálů a jejich nomenklatura
Grafit
Greenockit a hawleyit
Grossulár
Grupy symetrie
Hadrony
Halit (sůl kamenná)
Halovce
Hauerit
Hauyn
Hematit
Hemimorfit
Heulandit
Hlavní horninotvorné minerály
Hundovo pravidlo
Hustota
Hydroxidy
Chabazit
Chalcedon
Chalkantit
Chalkopyrit
Chalkozín
Chamosit
Charakter světla
Charakter zóny (ráz délky)
Charakteristiky ideálního krystalu
Charakteristiky reálného krystalu
Chemické složení minerálů a jeho vyjádření
Chemické vazby a vazebné síly
Chloritoid
Chondrodit
Chromáty
Chromit
Chrysoberyl
Chrysotil
Chyby v kladu vrstev a dvojčatění
Illit
Ilmenit
Indexování krystalových ploch
Indexy mřížkových přímek
Indexy mřížkových rovin
Indexy mřížkových uzlů
Inosilikáty
Interferenční barvy
Intersticiální pevný roztok
Ionizační energie
Iontová vazba
Ionty
Izomorfie v krystalových strukturách
Izomorfní a izostrukturní řady
Jadeit
Jamesonit
Jednoduché halovce
Jednoduché prvky symetrie
Jednosložkové fázové diagramy
Jiné hydroxidy
Kaolinit
Kasiterit (cínovec)
Klad vrstev ve fylosilikátech
Klasická chemická analýza
Klasifikace fylosilikátů
Klasifikace zeolitů a hlavní minerály
Klinochlor
Klinozoisit
Kombinace prvků a operací symetrie v bodových grupách
Kombinované prvky symetrie
Komplikační pravidlo
Konstrukce krystalové mřížky
Konstrukce reciproké mřížky
Koordinace iontů
Koordinační číslo iontů
Korund
Kosočtverečné amfiboly antofylit – gedrit
Kovalentní vazba
Kovová vazba
Kovy
Krokoit
Kryolit
Krystalické látky
Krystalizace
Krystalizace v pevné fázi
Krystalizace z plynů
Krystalizace z roztoků a tavenin
Krystalografické osy
Krystalografické projekce
Krystalograficky významné směry
Krystalová mřížka
Krystalová struktura
Krystalové hrany a jejich indexování
Krystalové plochy
Krystalové soustavy
Krystalové srůsty a pseudomorfózy
Krystalové tvary
Krystalové tvary a symetrie
Křemen
Kuprit
Kyanit
Laueho rovnice
Lepidokrokit
Lepidolit
Leptony
Lesk
Leucit
Limitní krystalový tvar
Lineární defekty
Lizardit
Lom
Lom ke kolmici
Lom od kolmice
Lom světla a odraz světla
Luminiscence
Magnetické vlastnosti
Magnetit
Manganit
Markazit
Mastek
Měď
Mechanické vlastnosti minerálů
Melanterit
Metody výzkumu chemického složení minerálů
Metody výzkumu struktur minerálů
Mezinárodní krystalografické tabulky
Mezinárodní značení bodových grup
Mikroklin
Mimetezit
Minerální asociace, parageneze
Mineralogické názvosloví
Minerály Al2SiO5
Minerály anizotropní - dvojosé
Minerály anizotropní - jednoosé
Molybdenit
Monazit
Montmorillonit
Mordenit
Morfologie krystalu
Mřížkový vektor
Muskovit
Náhodné srůsty
Natrolit
Nefelín
Nekovy
Nesosilikáty
Nikelin
Nosean
Nultý zákon termodynamiky
Obecný krystalový tvar
Oddělení dihexagonálně dipyramidální
Oddělení dihexagonálně pyramidální
Oddělení ditetragonálně dipyramidální
Oddělení ditetragonálně pyramidální
Oddělení ditrigonálně dipyramidální
Oddělení ditrigonálně pyramidální
Oddělení ditrigonálně skalenoedrické
Oddělení hexagonálně dipyramidální
Oddělení hexagonálně pyramidální
Oddělení hexagonálně trapezoedrické
Oddělení kubicky didokaedrické
Oddělení kubicky hexaoktaedrické
Oddělení kubicky hexatetraedrické
Oddělení kubicky pentagon trioktaedrické
Oddělení kubicky pentagon tritetraedrické
Oddělení monoklinicky domatické
Oddělení monoklinicky prizmatické
Oddělení monoklinicky sfenoidické
Oddělení rombicky dipyramidální
Oddělení rombicky disfenoidické
Oddělení rombicky pyramidální
Oddělení tetragonálně dipyramidální
Oddělení tetragonálně disfenoidické
Oddělení tetragonálně pyramidální
Oddělení tetragonálně skalenoedrické
Oddělení tetragonálně trapezoedrické
Oddělení trigonálně dipyramidální
Oddělení trigonálně pyramidální
Oddělení trigonálně romboedrické
Oddělení trigonálně trapezoedrické
Oddělení triklinicky pediální
Oddělení triklinicky pinakoidální
Odlišnosti reálného a ideálního krystalu
Odrazový mikroskop a jeho funkce
Oktaedrická síť
Opál
Operace symetrie
Optické veličiny opakních minerálů
Optické vlastnosti
Optický charakter minerálů
Ortogonální projekce
Ortoklas
Ostatní nesosilikáty
Otevřené operace symetrie
Oxidy a hydroxidy
Oxidy s jiným uspořádáním struktury
Oxidy s kombinovanou tetraedrickou – oktaedrickou strukturou
Oxidy s kubickou strukturou
Oxidy s oktaedrickou strukturou
Oxidy s tetraedrickou strukturou
Paralelní srůsty
Pauliho vylučovací princip
Paulingova pravidla
Pedion
Pentlandit
Periodicita a vlastnosti prvků
Phillipsit
Piknometrická metoda
Pinakoid
Podvojné a komplexní halogenidy
Pojmenování krystalových tvarů
Polarizace světla
Polarizační mikroskop
Polokovy
Polymorfie
Polytypie
Poměr iontových poloměrů
Poměr parametrů krystalu
Popis krystalografických oddělení (bodových grup)
Popis krystalové struktury
Povrch
Pozorování a práce s odrazovým mikroskopem
Prášková RTG difrakce
Prezentace chemického složení minerálů
Prizma
Problematika stanovení Fe
Propojení sítí ve fylosilikátech
Prostorové Bravaisovy mřížky – centrované
Prostorové Bravaisovy mřížky – primitivní
Prostorové grupy
Prostorové grupy v mineralogii
Proustit – pyrargyrit
Prvky
Prvky symetrie
První zákon termodynamiky
Přechody v krystalovém poli
Přechody v molekulových orbitalech
Přepočet bezkyslíkatých minerálů
Přepočet jednoduchých kyslíkatých minerálů
Přepočet kyslíkatých minerálů s obsahem vody
Příčiny vzniku barvy minerálů
Příklady dvojčatných srůstů
Přírodní „kamence“
Pseudomorfózy
Pyramidy
Pyrhotin
Pyrit
Pyrofylit
Pyromorfit
Pyrop
Radioaktivita
Realgar
Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti
Reciproká mřížka
Relativní tvrdost
Reliéf
Rentgenová fluorescenční spektrometrie
Ripidolit
Rodonit
Romboedr
Rovinné Bravaisovy mřížky
Rovinné defekty
Rovinné grupy
Rozdělení látek podle skupenství a stavby
Rozdělení mineralogie
Rozdělení minerálů podle optických vlastností
Rozdělení prvků podle elektronové konfigurace
Růst krystalů
Rutil
Rychlost a směr růstu krystalů
Řada alkalických amfibolů
Řada augitová
Řada čedičového amfibolu
Řada diopsid – hedenbergit
Řada enstatit – ferosilit
Řada magneziocummingtonit – grunerit
Řada obecného amfibolu
Řada plagioklasu
Řada tremolit - feroaktinolit
Sádrovec
Sanidin
Saponit
Sekaninait
Sfalerit
Sfenoid
Sférická projekce
Scheelit
Schoenfliesovo značení bodových grup
Schrödingerův model atomu
Sillimanit
Síra
Skalenoedry
Skoryl
Skupenství látek
Skupina amfibolů
Skupina axinitu
Skupina beryl – cordierit
Skupina epidotu
Skupina granátu
Skupina hemimorfitu
Skupina chloritů
Skupina mastek – pyrofylit
Skupina melilitu
Skupina olivínu
Skupina platiny
Skupina pyroxenoidů
Skupina serpentinu – kaolinitu
Skupina slíd
Skupina smektitů
Skupina staurolitu
Skupina turmalínu
Skupina zirkonu
Skupina živců
Sodalit
Sorosilikáty
Současná klasifikace minerálů
Soudržnost
Soustava hexagonální
Soustava kubická
Soustava monoklinická
Soustava rombická
Soustava tetragonální
Soustava trigonální
Soustava triklinická
Speciální krystalový tvar
Spessartin
Spinel
Spodumen
Stabilita systému
Stanovení optického charakteru u dvojosých minerálů
Stanovení optického charakteru u jednoosých minerálů
Stanovení strukturního vzorce z analýzy minerálu
Stanovení vazebného mechanismu
Starší klasifikace minerálů
Staurolit
Stavba atomového jádra
Stavba atomového obalu
Stavba reálného krystalu
Stereografická projekce
Stručný historický přehled mineralogie
Struktura fylosilikátů
Struktury zeolitů
Stříbro
Substituce v minerálech
Substituční pevný roztok
Sudoit
Sulfáty a chromáty
Sulfidy
Sulfidy s jiným uspořádáním struktury
Sulfidy s kombinovanou tetraedrickou a oktaedrickou strukturou
Sulfidy s komplexními strukturami
Sulfidy s oktaedrickou strukturou
Sulfidy s tetraedrickou strukturou
Sylvín
Symbolika v hexagonální a trigonální soustavě
Symetrie krystalických látek
Štěpnost
Tektosilikáty
Termická analýza
Termoluminiscence
Tetraedrická síť
Tetraedrit – tennantit
Thorit
Titanit
Topaz
Transformace vektorů
Trapezoedry
Triboluminiscence
Tridymit
Třetí zákon termodynamiky
Tvar a stavba
Tvrdost
Typy krystalových tvarů v bodových grupách
Uraninit
Uranové slídy – torbernit, autunit
Určování bodových grup na krystalu
Uspořádání RTG experimentů
Uspořádání různě velkých iontů v prostoru
Uspořádání stejně velkých iontů v prostoru
Uvarovit
Úvod do systematické mineralogie
Uzavřené operace symetrie
Uzavřené tvary kubické soustavy
Uzavřeniny
Vakantní pevný roztok
Van der Waalsova mezimolekulová síla
Vanadinit
Variety (odrůdy) minerálů
Vazba vodíkovým můstkem
Vedlejší horninotvorné minerály
Velikost zrn
Vesuvian
Vícenásobné srůsty
Vícesložkové fázové diagramy
Vivianit
Vlastní definice krystalické látky
Vlastnosti bodových grup
Vlastnosti krystalových ploch na reálném krystalu
Vlastnosti minerálů při pozorování v jednom nikolu (PPL)
Vlastnosti minerálů ve zkřížených nikolech (XPL)
Vlastnosti prostorových grup
Vliv podmínek krystalizace na růst krystalů
Vliv symetrie bodových grup na fyzikální vlastnosti krystalů
Vodík ve strukturách minerálů
Vodnaté fosfáty, arsenáty a vanadáty
Vodnaté sulfáty
Výpočet hustoty
Výstavbový princip
Význam mineralogie a její návaznost na ostatní vědecké disciplíny
Význam závorek v Millerově symbolice
Vznik a vlastnosti RTG záření
Vznik barvy při odrazu světla
Vznik barvy při rozptylu světla
Vznik iontů
Vznik krystalů
Vznik vazby a její charakteristiky
Vzorce minerálů
Vztah mezi strukturou a morfologií krystalu
Vztahy v reciproké mřížce
Weissovy a Millerovy symboly
Wolframáty a molybdáty
Wolframit
Wollastonit
Wulfenit
Wurtzit
Xenotim
Základní buňka mřížky
Základní morfologické rysy krystalových těles
Základní pojmy v mineralogii
Základní stavební částice hmoty
Základní typy krystalových ploch
Základní vlastnosti amorfních látek
Základní vlastnosti krystalických látek
Základy termodynamiky
Zákon o racionalitě odvozovacích indexů
Zákon o stálosti hran
Zákon pásma, pásmová rovnice
Zákonité srůsty
Zákony morfologie krystalů
Zeolity
Zhášení
Zirkon
Zlato
Značení bodových grup
Značení prostorových grup
Zobrazení krystalové struktury
Zoisit
Železo