4.5  Luminiscence  


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

4.5.1  Fluorescence a fosforescence  

4.5.2  Termoluminiscence  

4.5.3  Triboluminiscence


Luminiscence je schopnost minerálu emitovat světlo ve viditelné oblasti po předchozím obdržení určitého kvanta energie. Tento jev je podmíněn obsahem cizích iontů ve struktuře, které působí jako tzv. aktivátory.

 

4.5.1  Fluorescence a fosforescence

Minerály, které vykazují luminiscenci během ozařování UV, RTG nebo katodovým zářením, se označují jako fluorescentní. Pokud luminiscenční jevy pokračují i po ukončení ozařování, označujeme jev jako fosforescenci. Mezi oběma jevy neexistuje ostrá hranice.

Principy těchto jevů je založen na podobném principu, který byl zmíněn u barvy minerálů. Roli aktivátorů zde hrají přechodné prvky, jejichž elektrony se excitací dostávají do vyšších energetických hladin a při návratu do normálního stavu emitují záření ve viditelné oblasti. V případě fosforescence je mezi excitací a zpětným návratem elektronů časová prodleva. Barva emitované fluorescence (popřípadě její viditelnost) je závislá na energii (vlnové délce) budícího záření a chemickém složení minerálu. Fluoreskující záření má vždy nižší energii (delší vlnovou délku) než záření budící.

Fluorescence může být důležitým diagnostickým znakem nejen pro určování minerálů, ale i pro indikaci chemického složení. Např. modrá fluorescence fluoritu indikuje přítomnost organických substancí nebo vzácných zemin, jasně modrá fluorescence scheelitu je přičítána substituci Mo za W (obrázek 45-1).

 

4.5.2  Termoluminiscence

Jde o analogický jev předchozímu, ale k aktivaci dochází ohřevem minerálu. Vykazují ji např. kalcit, apatit nebo skapolit.

 

4.5.3  Triboluminiscence

K luminiscenci dochází při mechanickém rozrušování minerálu. Příkladem takových minerálů jsou fluorit, sfalerit nebo lepidolit.


 Zpět na hlavní stránku