7.2  Prvky


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

7.2.1  Kovy

7.2.1.1  Měď

7.2.1.2  Stříbro

7.2.1.3  Zlato

7.2.1.4  Skupina platiny

7.2.1.5  Železo

7.2.2  Polokovy

7.2.2.1  Bismut

7.2.2.2  Arsen

7.2.2.3  Antimon

7.2.3  Nekovy

7.2.3.1  Grafit

7.2.3.2  Diamant

7.2.3.3  Síra


Z prvků periodické soustavy (obrázek 72-1) se kromě vzácných plynů vyskytují prvky v elementárním stavu pouze omezeně. Je to dáno především schopností většiny prvků vytvářet sloučeniny, nejčastěji s kyslíkem nebo sírou. Minerály ze skupiny prvků dělíme v systému podle jejich fyzikálních a chemických vlastností na tři základní skupiny:

7.2.1  Kovy

V rámci kovů rozlišujeme krystalochemicky příbuzné skupiny kovů:

  1. skupina mědi (Fm3m) – měď, stříbro, zlato a olovo (všechny izostrukturní)

  2. skupina železa – v závislosti na podílu Ni prostorová grupa Im3m nebo Fm3m

  3. skupina platiny (Fm3m) – platina, paladium, iridium a osmium (všechny izostrukturní)

Výše uvedené kovy jsou dostatečně odolné, aby se udržely v ryzím stavu a tvoří-li slitiny, jsou cizí atomy vázány relativně slabou kovovou vazbou.

Minerály skupiny mědi jsou izostrukturní, základem jejich struktury je plošně centrovaná kubická mřížka s atomy kovu v 12-ti četné koordinaci. Jedná se vlastně o nejtěsnější uspořádání atomů v trojvrstvém sledu s kubickou symetrií – ccp struktura (obrázek 72-2). Nepřetržitou izomorfní řadu tvoří Au a Ag, protože mají blízký iontový poloměr (kolem 1,44 Å), izomorfní mísitelnost s mědí je omezená (iontový poloměr 1,28 Å). Stejná struktura podmiňuje i stejné fyzikální vlastnosti kujnost, tažnost, relativní měkkost, dobrou tepelnou a elektrickou vodivost a vysokou hustotu.

Ve skupině železa jsou běžné různé typy slitin niklu a železa, jednotlivé ryzí kovy se vyskytují vzácněji. Oba prvky mají velmi blízké iontové poloměry, takže jejich izomorfní mísitelnost je velmi dobrá. Některé typy slitin (kamacit) mají tělesově centrovanou buňku (obrázek 72-3), prostorová grupa Im3m, ostatní jsou izostrukturní s mědí.

Ve skupině platiny mají slitiny iridia a platiny resp. osmia a platiny strukturu typu nejtěsnějšího hexagonálního uspořádání atomů – struktura hcp, prostorová grupa P63/mmc (obrázek 72-4). Ostatní kovy skupiny mají strukturu typu mědi.

7.2.1.1  Měď

Chemické složení mědi (Cu) bývá doplněno o některé minoritní prvky, běžné jsou izomorfní příměsi Ag, Bi, Hg nebo As.

Symetrie je kubická (oddělení hexaoktaedrické). Struktura (izostrukturní se zlatem) je založena na nejtěsnějším uspořádání atomů mědi v prostorové grupě Fm3m (obrázek 72-5). Jedná se o typický příklad ccp struktury. Mřížkové parametry: a = 3,615; Z = 4. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 72-6.

Měď vzácně tvoří kubické, oktaedrické nebo dodekaedrické krystaly (obrázek 72-7), které jsou ale zpravidla deformované do kostrovitých krystalů (obrázek 72-8). Nejčastěji se vyskytuje ve formě větvených dendritických agregátů, drátků (obrázek 72-9) nebo plíšků.

Fyzikální vlastnosti: H = 8,9; T = 2,5 – 3. Na čerstvém lomu je typická měděná červená barva, oxidací tmavne a pestře nabíhá. Ostatní fyzikální vlastnosti jsou velmi podobné s ostatními kovy – vynikající elektrická a tepelná vodivost, kujnost.

Hypogenní (primární) měď je vázána na bazická efuzíva, převážně paleobazalty. Typickými nalezišti je oblast Hořejšího jezero v Michiganu, v České republice Studenec u Nové Paky (obrázek 72-9) nebo Lomnice nad Popelkou. Častěji se setkáme s výskyty mědi druhotného (sekundárního) charakteru (supergenní minerál). Vzniká v zóně zvětrávání sulfidických ložisek Cu (subzóně cementační), kde se vyskytuje spolu s kupritem. Typickými lokalitami jsou Borovec u Štěpánova, Zlaté Hory nebo Smolník (Slovenské rudohoří). Jako minerál nemá měď na většině ložisek průmyslový význam, protože je vzácná. Měď se průmyslově získává ze sulfidů (chalkopyrit, bornit, chalkozín a další).

Využití mědi je poměrně široké, nejčastěji na elektrické dráty, elektroniku, plechy nebo na výrobu bronzu.

Dobrými diagnostickými znaky je charakteristická forma výskytu a fyzikální vlastnosti (hustota, barva, kujnost).

7.2.1.2  Stříbro

Stříbro (Ag) běžně obsahuje příměsi Au, se kterým tvoří slitiny v nejrůznějším poměru. Izomorfně mohou být zastoupeny i další prvky jako Bi, Cu, Hg nebo Sb.

Symetrie je kubická (oddělení hexaoktaedrické). Je izostrukturní s mědí – tvoří nejtěsnější kubické uspořádání atomů Ag (obrázek 72-10). Stříbro tvoří polytypní modifikace, z nichž nejčastější je 3C, méně běžné jsou 2H a 4H. Mřížkové parametry: a = 4,0862; Z = 4. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 72-11.

Velmi vzácně se vyskytuje ve formě kubických, oktaedrických nebo dodekaedrických krystalů, zpravidla jsou deformované nebo jednosměrně vyvinuté (obrázek 72-12). Nejčastější formou výskytu jsou drátky (obrázek 72-13), dendritické agregáty, povlaky nebo celistvé masy.

Fyzikální vlastnosti: T 2,5 - 3; H = 10,5. Barva je stříbrná (stříbřitě bílá), na vzduchu tmavne až černá a pokrývá se vrstvičkou Ag2S. Typický je hákovitý lom, má vynikající teplotní a elektrická vodivost a kujnost.

Jde o typicky druhotný (supergenní) minerál, vznikající v zóně zvětrávání ložisek Pb-Zn-Ag rud (subzóně cementační). Supergenní stříbro je známo především z rudních revírů Příbram, Vrančice, Jihlava, Kutná Hora, Stříbro, Jáchymov, Banská Štiavnica, Freiberg.

V některých hydrotermálních žilných formacích je známo stříbro primární – na žilách pětiprvkové formace na ložiskách Jáchymov nebo Zálesí u Javorníka, ve světě ložisko Kongsberg v Norsku. Jako minerál je ryzí stříbro vzácné a nemá většinou průmyslový význam. Získává se zejména při úpravě galenitu, jako další kov vedle Pb.

Využití stříbra je poměrně široké, např. ve fotografickém průmyslu, elektrotechnice nebo šperkařství.

Důležitými diagnostickými znaky je forma výskytu (drátky) a fyzikální vlastnosti ( kujnost, za čerstva bílá barva a rychle oxidující povrch).

7.2.1.3  Zlato

Téměř vždy obsahuje zlato (Au) izomorfní příměs stříbra, nad 20 % podílu Ag se používá označení elektrum.

Symetrie je kubická (oddělení hexaoktaedrické). Struktura je založena na nejtěsnějším trojvrstvém uspořádání atomů Au, jde tedy o typickou ccp strukturu (obrázek 72-14). Mřížkové parametry: a = 4,0876; Z = 4. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 72-15.

Krystaly s plochami oktaedru (obrázek 72-16), krychle nebo dodekaedru jsou vzácné, častější jsou zprohýbané plíšky (obrázek 72-17), někdy s náznaky krystalových ploch nebo výraznou skulptací (obrázky 72-18 a 72-19). Rozšířené jsou též dendritické útvary („mechové zlato“) a valounky – „nuggety“ (anglicky nuggets) nebo drobná zrnka v náplavech.

Fyzikální vlastnosti: T = 2,5 - 3; H = 19,3. Barva zlata bývá zlatožlutá (s přibývajícím podílem Ag je bledší), typický je kovový lesk, hákovitý lom a vynikající elektrická a tepelná vodivost.

Primární výskyty ryzího zlata jsou na hydrotermálních žilách, většinou s křemenem a malým podílem sulfidů (Jílové u Prahy, Kremnica, Roudný u Vlašimi atd.). Primární zlato je též složkou na stratiformních sulfidických ložiscích, většinou s pyritem a Cu-sulfidy (např. Zlaté Hory). Zlato se často hromadí v metamorfním procesu, běžná je i spojitost s Sb minerály (Magurka). Zlato vzniká také jako druhotný (supergenní) minerál, v zóně zvětrávání Au-ložisek různé geneze (subzóně cementační), ložiska Zlaté Hory nebo Kremnica. Vzhledem ke své vysoké hustotě a odolnosti vůči zvětrávání tvoří zlato rozsypová (druhotná) ložiska v klastických sedimentech. V nich se akumuluje po uvolnění z matečných hornin a ložisek po jejich zvětrání (povodí Otavy a Vltavy, toky v okolí Zlatých Hor) nebo se objevují i ve zpevněných sedimentech např. metakonglomeráty na ložisku Witwatersrand (Jihoafrická republika).

Využití zlata je široké: elektroprůmysl, zdravotnictví, šperkařství, finančnictví - jedna z hlavních komodit na burze.

Důležitými diagnostickými znaky jsou barva, vysoká hustota a vysoký lesk.

7.2.1.4  Skupina platiny

Většinou se platina (Pt) vyskytuje jako slitina s malým množstvím Fe, Ir, Os, Rh nebo Pd.

Symetrie je kubická (oddělení hexaoktaedrické). Je izostrukturní s mědí (prostorová grupa Fm3m). Mřížkové parametry platiny: a = 3,9231; Z = 4.

Krystaly jsou vzácné, většinou se vyskytuje ve formě nepravidelných zrn nebo nuggetů.

Fyzikální vlastnosti: H = 21,5; T = 4 - 4,5. Barva bývá zpravidla ocelově šedá až tmavě šedá (obrázek 72-20), vykazuje silný kovový lesk. Je kujná a dobře vodivá, při vyšších obsazích Fe magnetická.

Vzniká magmatickou segregací v ultrabazických, chromem bohatých horninách (dunity, pyroxenity, gabra). Při zvětrávání hornin přechází podobně jako zlato do náplavů. Známými světovými výskyty je oblast Uralu, Bushveldský komplex v JAR nebo ložisko Sudbury (Ontario).

Používá se s dalšími vzácnými prvky do automobilových katalyzátorů, v elektrotechnice nebo v chemické laboratorní technice (je velmi odolná).

7.2.1.5  Železo

Pozemské železo (Fe) je obvykle čisté, železo meteorického původu obsahuje řadu příměsí nebo vytváří slitiny s podílem Ni (tenit obsahuje 30-45 % Ni, kamacit pak 5-10 % Ni). Obě fáze lze rozlišit leptáním naleštěných meteorických želez zředěnou kyselinou dusičnou za vzniku Widmanstättenových obrazců (obrázek 72-21).

Symetrie železa je kubická (oddělení hexaoktaedrické). Strukturu železa lze popsat jako prostorově centrovanou kubickou mřížku. Mřížkové parametry: a = 2,874; Z = 2.

Fyzikální vlastnosti H = 7,6; T = 4-5. Barva je tmavě šedá v závislosti na složení (obrázek 72-22), lesk je kovový.

Velmi vzácné železo pozemského původu je nalézáno v zrnech a kumulacích v některých bazaltech. Meteorické železo tvoří tzv. železné meteority (obrázek 72-22).

Jako minerál nemá ryzí železo žádný průmyslový význam.

 

7.2.2  Polokovy

Z prvků, které můžeme označit jako polokovy, jsou mezi minerály nejčastější bismut, arzen a antimon. Jedná se o izostrukturní fáze s trigonální symetrií. As a Sb vykazují při vysokých teplotách neomezenou mísitelnost (tvoří úplný pevný roztok).

7.2.2.1  Bismut

Bismut (Bi) je relativně čistý, může obsahovat drobné příměsi jiných prvků.

Symetrie je trigonální (oddělení ditrigonálně skalenoedrické). Struktura je na obrázku 72-23. Mřížkové parametry: a = 4,537; c = 11,838; Z = 6.

Tvoří mikroskopická zrna, vzácněji i makroskopické agregáty, zrnité až celistvé (obrázek 72-24).

Fyzikální vlastnosti: H = 9,75, T = 2 2,5. Čerstvý bismut je stříbřitě bílý s nažloutlým odstínem, časem nabíhá do bronzově červené barvy. Lesk má kovový, štěpnost je dokonalá podle báze, bod tání 280o C. Odraznost v nábrusu 69 %.

Ryzí Bi bývá akcesorickým nerostem pegmatitů (Dolní Bory, Maršíkov, Vápenná) a skarnů (Svratouch, Županovice). Ložiskové akumulace Bi známe z některých Sn-W greisenů a křemenných žil (Krupka, Horní Slavkov), ekonomické výskyty pocházejí také ze žil pětiprvkové formace (Jáchymov, Abertamy, Freiberg).

Na žilných ložiskách Au bývá bismut typickou mikroskopickou akcesorií (Jílové, Kasejovice), podobně je tomu např. v kyzové polymetalické asociaci kutnohorských žil.

7.2.2.2  Arsen

Symetrie arsenu (As) je trigonální (oddělení ditrigonálně skalenoedrické). Mřížkové parametry: a = 3,768; c = 10,574; Z = 6. Struktura arzenu je na obrázku 72-25, práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 72-26.

Arsen vytváří většinou celistvé, ledvinité (obrázek 72-27) a miskovité agregáty s patrnou radiální stavbou. Krystaly jsou vzácné.

Fyzikální vlastnosti: H = 5,7, T = 3,5. Čerstvý arsen je stříbřitě bílý, rychle nabíhá a tmavne až černá. Lesk je kovový, po oxidaci matný. Štěpnost dokonalá podle báze. Odraznost v nábrusech cca 52 %.

Arsen bývá převážně hydrotermální (mezotermální až epitermální), hlavně v sulfoarzenidovém stadiu pětiprvkové formace – Jáchymov, Měděnec, Freiberg (až 15 cm velké miskovité agregáty). Ojedinělý byl na žilách v Příbrami.

7.2.2.3  Antimon

Antimon (Sb) obsahuje malé příměsi Ag a Bi. Je omezeně mísitelný s arzenem (obrázek 72-28).

Symetrie je trigonální (oddělení ditrigonálně skalenoedrické). Mřížkové parametry: a = 4,299; c = 11,25; Z = 6. Struktura je na obrázku 72-29.

Obvykle vytváří zrnité až miskovité agregáty, většinou je mikroskopický, krystaly antimonu jsou velmi vzácné, někdy tvoří čtyřčata (obrázek 72-30).

Fyzikální vlastnosti: H = 6,7; T = 3. Čerstvý antimon je cínově bílý s jemným nažloutlým odstínem, lesk kovový. Je štěpný podle báze. V nábrusech je antimon bílý s vysokou odrazností (74 %).

Antimon bývá zarostlý v antimonitu na hydrotermálních ložiskách antimonitových rud, někdy spolu se zlatem (Krásná Hora u Milešova, Pezinok). Byl popsán jako pozdní nerost na příbramských rudních žilách. „Allemontit“ je starší označení pro slitiny As a Sb známé např. z Příbrami.

 

7.2.3  Nekovy

K minerálům ze skupiny prvků-nekovů řadíme polymorfní modifikace uhlíku (grafit, diamant) a síry (modifikace a, b a g). Na hranici mezi polokovy a nekovy stojí vzácný ryzí selen.

7.2.3.1  Grafit

Grafit (C) obsahuje obvykle heterogenní příměsi, např. jílové minerály nebo organickou složku.

Symetrie grafitu je hexagonální (oddělení dihexagonálně dipyramidální). Jeho struktura je složena z kovalentně vázaných atomů uhlíku, které tvoří vrstvy s hexagonální symetrií rovnoběžné s (001). Tyto vrstvy jsou navzájem vázány slabými van der Waalsovými silami (obrázek 72-31). Grafit jako polymorfní modifikace uhlíku vykazuje i polytypii – hexagonální polytyp 2H a vzácnější trigonální polytyp 3R (obrázek 72-32). Struktura grafitu určuje níže uvedené fyzikální vlastnosti a morfologické charakteristiky. Mřížkové parametry: a = 2,464; c = 6,736; Z = 4. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 72-33.

Grafit tvoří nejčastěji šupinky, lupenité agregáty (obrázek 72-34) až masivní agregáty. Krystaly grafitu jsou velmi vzácné (obrázek 72-35).

Fyzikální vlastnosti: H = 2,1 - 2,3; T = 1-1,5. Barva je černá, lesk zemitý až polokovový (obrázky 72-36 a 72-37), snadno se otírá (dokonalá štěpnost podle 001). Dobře vodí teplo a elektrický proud. Je žáruvzdorný do 3000o C.

Grafit je minerálem středně a silně metamorfovaných hornin (metasedimentů), kde byla původně obsažena organická hmota – grafitové ruly, grafitové mramory. Trigonální polytyp grafitu je méně běžný a je typický ve špatně krystalických grafitech, vznikajících za nižší metamorfózy (grafitové břidlice). Ložiska grafitu v České republice jsou v pestré skupině moldanubika (Český Krumlov, Bližná), velkovrbenské skupině silesika (Velké Vrbno obrázek 72-38, Petříkov) a v moraviku (Velké Tresné).

Grafit je důležitý průmyslový minerál používaný k výrobě tužek, elektrod, kelímků pro hutnictví nebo maziv ložisek.

Důležitým diagnostickým znakem je jeho černá barva, snadná otíratelnost a nízká tvrdost.

7.2.3.2  Diamant

Ve složení diamantu dominuje uhlík, obvykle jsou přítomny drobné heterogenní nečistoty (jiné minerály). Fázové vztahy s druhým polymorfem grafitem jsou na obrázku 72-39.

Symetrie je kubická (oddělení hexaoktaedrické). Ve struktuře diamantu je každý uhlíkový atom obklopen dalšími čtyřmi v tetraedrické koordinaci (obrázek 72-40). Délka kovalentní vazby mezi atomy je 1,54 . 10-10m, hrana základní plošně centrované buňky je 3,56 . 10-10m (prostorová grupa Fd3m). Struktura diamantu může být znázorněna pomocí kubického nejtěsnějšího uspořádání atomů uhlíku. Mřížkové parametry: a = 3,5668; Z = 8.

Na krystalech převládá krystalový tvar oktaedru (obrázek 72-41), případně jde o spojky oktaedru s hexaoktaedrem. Známé je dvojčatění podle spinelového zákona (obrázek 72-42). Jednotlivá zrna diamantu jsou izometrická (obrázek 72-43).

Fyzikální vlastnosti: H = 3,5; T = 10. Barva je zpravidla šedá, světle žlutavá (stopová příměs dusíku) nebo je bezbarvý. Lesk může kolísat mezi diamantovým až mastným (závisí na kvalitě ploch). Charakteristický je vysoký index lomu se silnou disperzí světla (tzv. „oheň“). Štěpnost je dobrá podle (111).

Vznik diamantu je podmíněn vysokými teplotami a tlaky ve svrchním plášti (viz fázový diagram uhlíku na obrázku 72-39). Diamant je vázán na matečné horniny kimberlity nebo podobné ultrabazické horniny, provází ho často pyrop. Velká ložiska jsou těžena zejména v JAR, Namíbii a Jakutsku. Sekundární výskyty diamantu najdeme v náplavech (Brazílie, Jakutsko). Obě polymorfní modifikace (grafit a diamant) mohou existovat za běžných pokojových podmínek. Důvodem je, že rekonstruktivní polymorfní přeměna mezi oběma probíhá velmi pomalu.

Diamant je důležitým průmyslovým minerálem (brusné prostředky a obráběcí nástroje, klenotnictví – nejcennější drahokam).

Důležitými diagnostickými tvary je vzhled krystalů, vysoká tvrdost a typ výskytu (kimberlity).

7.2.3.3  Síra

Síra (S) mívá izomorfní příměsi Se a Te, často bývají přítomny heterogenní nečistoty jako jílové minerály nebo bitumenové složky.

Přírodní síra má tři polymorfní modifikace. Nejhojnější a za normálních podmínek stabilní je a-síra, krystalující v soustavě kosočtverečné (oddělení rombicky dipyramidální). Při teplotě 95o C přechází na monoklinický polymorf b-síry. Velmi vzácnou monoklinickou modifikací je g-síra (minerál rosickýit). Ve struktuře nízkoteplotní a-síry se objevují kovalentně vázané motivy S8, které mají tvar prstenců (obrázek 72-44). Tyto prstence jsou navzájem propojeny slabými van der Waalsovými silami. Teplota tání je 119°C, ale uvedené prstence jsou stabilní do 160°C. Základní buňka síry obsahuje 128 atomů (16 S8). Mřížkové parametry (modifikace a): a = 10,45; b = 12,845; c = 24,46; Z = 16. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 72-45.

Na krystalech a-síry převládají rombické dipyramidy (obrázek 72-46) v kombinaci s pinakoidy a prizmaty, agregáty jsou zrnité až celistvé (obrázek 72-47), síra často tvoří práškovité povlaky nebo krápníkovité útvary.

Fyzikální vlastnosti: H = 2,05; T = 1,5 - 2,5. Barva je nejčastěji žlutá (obrázek 72-48), může mít ale i odstín do zelena nebo do červena. Štěpnost je nedokonalá, lesk diamantový na krystalových plochách, vryp bílý. Síra je velmi křehká. Typická je špatná vodivost tepla a rozpadá se po zahřátí v dlani.

Prvním významným genetickým typem výskytů a ložisek síry jsou vulkanogenní akumulace, vznikající sublimací ze sopečných plynů v sopečných oblastech – Sicílie, Japonsko. Druhým a ekonomicky nejvýznamnějším genetickým typem síry jsou ložiska sedimentární. Vznikají z ložisek sádrovce biochemickou činnosti sirných bakterií. Sádrovec je redukován na S, za spoluúčasti organických látek – např. metanu. Příkladem ložiska je Tarnobrzeg v Polsku.

Environmentálně významný je antropogenní vznik síry na hořících haldách uhelných dolů (Ostrava, Kladno, Oslavany).

Síra je velmi důležitý minerál pro chemický průmysl.


Zpět na hlavní stránku