7.8  Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

7.8.1  Bezvodé fosfáty, arsenáty a vanadáty

7.8.1.1  Monazit

7.8.1.2  Xenotim

7.8.2  Vodnaté fosfáty, arsenáty a vanadáty

7.8.2.1  Apatit

7.8.2.2  Mimetezit

7.8.2.3  Vanadinit

7.8.2.4  Pyromorfit

7.8.2.5  Vivianit

7.8.2.6  Erytrín

7.8.2.7  Annabergit

7.8.2.8  Uranové slídy – torbernit, autunit

7.8.3  Wolframáty a molybdáty

7.8.3.1  Scheelit

7.8.3.2  Wolframit

7.8.3.3  Wulfenit


Vzorce fosfátů (fosforečnanů) a analogických fází můžeme odvodit od kyseliny fosforečné H3PO4. Minerály této skupiny lze rozdělit podle případného obsahu vody na bezvodé a vodnaté. K této kapitole jsou volně přičleněny také některé wolframáty (scheelit a wolframit) a molybdát (wulfenit).

7.8.1  Bezvodé fosfáty, arsenáty a vanadáty

Tyto minerály obsahují základní stavební jednotku tetraedru PO4 (resp. AsO4 nebo VO4) a tyto jsou do prostorové struktury vzájemně propojeny přes koordinační polyedry jiných kationtů, nejčastěji REE, Z, Fe, Mn nebo Li. Ve struktuře není obsažena voda v žádné formě. Do skupiny řadíme zejména monazit, xenotim nebo trifylin.

7.8.1.1  Monazit

Kationtové složení monazitu je velmi variabilní, jako monazit-(Ce) označujeme minerál s teoretických vzorcem CePO4, analogicky má monazit-(La) vzorec LaPO4 nebo monazit-(Nd) vzorec NdPO4. Ve strukturní pozici kationtu převažuje La, Ce, Nd, pravidelně je přítomno menší množství Sm, Gd, U, Th, Ca nebo Fe. Na pozici fosforu může vstupovat Si.

Symetrie je monoklinická (oddělení monoklinicky prizmatické). Struktura je složena z tetraedrů PO4, které jsou do prostorové kostry propojeny přes prvky REE v devítičetné koordinaci (obrázek 78-1). Mřížkové parametry (pro monazit-Ce): a = 6,79; b = 7,01; c = 6,46; b = 103,633°; Z = 4. Vzhled RTG práškového difrakčního záznamu silně závisí na aktuálním složení – obrázek 78-2.

Monazit tvoří tence nebo tlustě tabulkovité krystaly (obrázek 78-3), někdy zdvojčatělé podle (100). Běžné jsou jemně zrnité agregáty nebo jednotlivá, mírně zaoblená zrna.

Fyzikální vlastnosti: T = 5 – 5,5; H = 4,8 – 5,5 (podle složení). Může být bezbarvý, ale obvykle je žlutý, žlutohnědý, červenohnědý nebo hnědý (obrázky 78-4 a 78-5). Velmi často bývá postižen metamiktní přeměnou, což je doprovázeno ztmavnutím minerálu, zmenšením tvrdosti a celkovou izotropizací (amorfizace). Štěpnost je zřetelná podle (001), lesk je skelný.

Monazit je poměrně běžný akcesorický minerál granitů, syenitů a pegmatitů. V některých pegmatitech se vyskytuje i ve větších zrnech (Dolní Bory, Písek, Velká Kraš u Vidnavy).

Běžně se objevuje v některých speciálních alkalických horninách (poloostrov Kola). Popsán byl z greisenů, alpských žil, klastických sedimentů nebo některých skarnů. Sekundárně se hromadí jako těžký minerál v náplavech, odkud se také těží („monazitové písky“ v Brazílii).

Monazit je průmyslovým minerálem pro získávání vzácných zemin a thoria.

7.8.1.2  Xenotim

Teoretický vzorec YPO4 nezahrnuje zcela běžné substituce zejména La, U, Th nebo Zr.

Symetrie je tetragonální (oddělení ditetragonálně dipyramidální). Základem struktury jsou izolované tetraedry PO4 propojené přes kationty Y v osmičetné koordinaci (obrázek 78-6). Je izotypní se zirkonem. Mřížkové parametry (mění se spolu se složením): a = 6,89; c = 6,03; Z = 4. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 78-7.

Tvoří krátce sloupcovité (obrázek 78-8) nebo tlustě tabulkovité krystaly, běžný je epitaktický srůst se zirkonem (obrázek 78-9). Agregáty jsou masivní, běžná jsou izolovaná zaoblená zrna.

Fyzikální vlastnosti: T = 4 – 5; H = 4,4 – 5,1 (podle složení). Barva bývá žlutohnědá (obrázek 78-10) nebo zelenavá. Lesk je skelný, štěpnost dokonalá podle (100).

Xenotim je častým akcesorickým minerálem granitických a syenitových pegmatitů (Písek, Sušice), většinou se ale vyskytuje vzácně (alpská parageneze nebo granity). Je odolný, takže se místně hromadí v náplavech, kde může být těžen.

7.8.2  Vodnaté fosfáty, arsenáty a vanadáty

Tato velká skupina minerálů obsahuje ve své struktuře vodu ve formě hydroxylových skupin (konstituční voda) nebo molekul H2O (krystalová voda), případně jiný typ aniontu, např. Cl. Pozice fosforu je u řady minerálů zcela obsazena arsenem nebo vanadem, častá je velmi dobrá izomorfní mísitelnost mezi koncovými členy. Mezi nejčastější zástupce patří minerály skupiny apatitu (apatit, pyromorfit, vanadinit, mimetezit), viviantiu (vivianit, erytrín, annabergit) a uranových slíd (autunit, torbernit).

7.8.2.1  Apatit

Ideální vzorec apatitu se uvádí jako Ca5(PO4)3(Cl, F, OH). Podle množství OH, F a Cl v minerálu se rozlišují koncové členy: hydroxylapatit, fluorapatit a chlorapatit. Další koncové členy skupiny (např. karbonátapatit) jsou vzácné. Vápník může být izomorfně zastupován Mn, Fe, Sr, Na nebo REE. Fosfor může být částečně nahrazován Si.

Symetrie je hexagonální (oddělení dihexagonálně dipyramidální). Struktura apatitu obsahuje tetraedry PO4, které jsou propojeny přes kationty vápníku v devítičetné a sedmičetné koordinaci (obrázek 78-11). Mřížkové parametry – hydroxylapatit: a = 9,418; c = 6,875; Z = 2; chlorapatit: a = 9,598; c = 6,776; fluorapatit: a = 9,367; c = 6,884. Vzhled práškových RTG difrkačních záznamů se pro jednotlivé koncové členy liší – obrázek 78-12.

Tvoří krátce (obrázek 78-13) i dlouze sloupcovité (obrázek 78-14) krystaly, často hojnoploché. Svislé plochy mohou být rýhovány. Agregáty jsou nejčastěji jemně zrnité, vláknité nebo paprsčité, může tvořit i kůry a povlaky.

Fyzikální vlastnosti: T = 5; H = 3,1 – 3,2. Bývá bezbarvý, bílý, šedá, žlutý, zelený (obrázky 78-15 a 78-16). Lesk je zpravidla skelný (obrázek 78-17). Důležitým diagnostickým znakem jsou optické vlastnosti apatitu.

Apatit je typický akcesorický minerál mnoha typů hornin (granity, diority, svory, ruly a řada dalších hornin). Fluorapatit je typický pro kyselé granity a pegmatity nebo syenity, často je hojně zastoupená i hydroxylapatitová komponenta. Chlorapatit je typický pro nenasycené magmatické horniny (např. nefelinické syenity) a jejich pegmatity, běžný je např. v gabrech. Pěkné krystaly apatitu najdeme v pegmatitech (Dolní Bory), greisenech (Horní Slavkov) a alpské paragenezi (Sobotín). Ložiska apatitu („fosforitů“) jsou sedimentární geneze (šelfové akumulace fosfátů), nebo magmatogenní v alkalických horninách (Kola – Rusko). Apatit může tvořit také konkrece v sedimentárních horninách.

7.8.2.2  Mimetezit

Složení je charakterizováno vzorcem Pb5(AsO4)3(Cl), běžnou izomorfní příměsí je P a Ca.

Symetrie je hexagonální (oddělení dihexagonálně dipyramidální). Je izostrukturní s apatitem (obrázek 78-18). Mřížkové parametry: a = 10,46; c = 7,44; Z = 2. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 78-19.

Tvoří dlouze sloupcovité (podle osy c) nebo tabulkovité krystaly podle (001) (obrázek 78-20), agregáty bývají hroznovité nebo ledvinité.

Fyzikální vlastnosti: T = 3,5 – 4; H = 7,1 – 7,25. Barva je žlutá, oranžová, nazelenalá nebo červenohnědá. Lesk vykazuje diamantový.

Vzniká jako vzácný produkt oxidace galenitu na různých typech ložisek (Bohutín, Moldava, Broken Hill – Austrálie, Tsumeb – Namibie).

7.8.2.3  Vanadinit

Ideální složení odpovídá vzorci Pb5(VO4)3(Cl). Vanad se běžně zastupuje s fosforem, omezeně s arzénem.

Symetrie je hexagonální (oddělení dihexagonálně dipyramidální). Je izostrukturní s apatitem (obrázek 78-21). Mřížkové parametry: a = 10,331; c = 7,343; Z = 2. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 78-22.

Podobně jako pyromorfit tvoří sloupcovité (obrázek 78-23) nebo tabulkovité krystaly, v agregátech je často ledvinitý nebo vláknitý.

Fyzikální vlastnosti: T = 3,5 – 4; H = 6,8 – 7,1. Barva je typicky oranžová, červená nebo hnědá (obrázek 78-24). Většinou je průsvitný s diamantovým leskem.

Vanadinit je méně běžný produkt oxidace galenitu, především v gossanech aridních oblastí (Maroko, Alžírsko).

7.8.2.4  Pyromorfit

Teoretické složení Pb5(PO4)3(Cl) bývá doplněno o příměs Ca a As.

Symetrie je hexagonální (oddělení dihexagonálně dipyramidální). Je izostrukturní s apatitem (obrázek 78-25). Mřížkové parametry: a = 10,0; c = 7,33; Z = 2. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 78-26.

Pyromorfit tvoří jednoduché sloupcovité hexagonální krystaly (obrázky 78-27 a 78-28), někdy dvojčatí podle (11-21). Agregáty bývají hroznovité nebo ledvinité, vytváří povlaky nebo kůry.

Fyzikální vlastnosti: T = 3,5 – 4; H = 6,7 – 7. Barva je zelená nebo hnědá, lesk diamantový, štěpnost podle (10-11) nedokonalá.

Je typickým supergenním minerálem Pb na ložiskách galenitu (Příbram, Nová Ves u Rýmařova, Stříbro, Jihlava).

7.8.2.5  Vivianit

Vodnatý fosfát vivianit má složení Fe3(PO4)2 . 8 H2O.

Symetrie je monoklinická (oddělení monoklinicky prizmatické). Ve struktuře je Fe ve dvou typech oktaedrů, které jsou s tetraedry PO4 propojeny do vrstev podle (010) – obrázek 78-29. Mřížkové parametry: a = 10,06; b = 13,41; c = 4,696; b = 104,3°; Z = 2. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 78-30.

Dlouze sloupcovité krystaly (obrázek 78-31) jsou vzácné, častěji tvoří radiálně paprsčité agregáty, konkrece nebo je zemitý.

Fyzikální vlastnosti: T = 1,5 –2; H = 2,6 – 2,7. Je bezbarvý, při oxidaci se stává zeleným nebo modrým (obrázek 78-32). Lesk je skelný, štěpnost dokonalá podle (010).

Je častým produktem oxidace pyritu na kyzových ložiskách (Chvaletice), někdy vzniká na rudních žilách jako pozdní nerost. Vzniká v sedimentech se zvýšenou koncentrací fosforu a železa.

7.8.2.6  Erytrín

Složení se vyjadřuje vzorcem Co3(AsO4)2 . 8 H2O.

Symetrie je monoklinická (oddělení monoklinicky prizmatické). Je izotypní s vivianitem. Mřížkové parametry: a = 10,2; b = 13,37; c = 4,74; b = 105,016°; Z = 2.

Krystalky jsou jehlicovité (obrázek 78-33), obvykle uspořádané do radiálně paprsčitých nebo ledvinitých agregátů. Tvoří práškovité povlaky na primárních minerálech Co.

Fyzikální vlastnosti: T = 1,5 –2; H = 3,1. Barva je růžová až červenofialová (obrázek 78-34) se skelným leskem. Štěpnost je dokonalá podle (010).

Je typickým sekundárním minerálem vznikajícím oxidací Co arsenidů (Jáchymov, Abertamy, Dobšinná – Slovensko).

7.8.2.7  Annabergit

Složení je vyjádřeno vzorcem Ni3(AsO4)2 . 8 H2O.

Symetrie je monoklinická (oddělení monoklinicky prizmatické). Je izotypní s vivianitem. Mřížkové parametry: a = 10,122; b = 13,284; c = 4,698; b = 104,75°; Z = 2.

Jehlicovité krystaly jsou velmi vzácné, běžný je ve formě zemitých a práškovitých agregátů a povlaků.

Fyzikální vlastnosti: T = 2; H = 3 – 3,1. Barva je typicky bělozelená až jablečně zelená (obrázek 78-35), lesk je perleťový, štěpnost dokonalá podle (010).

Vzniká přeměnou Ni arzenidů, na kterých tvoří typicky zelené povlaky (Jáchymov, Potůčky, Abertamy).

7.8.2.8  Uranové slídy – torbernit, autunit

Tato skupina fosfátů se označuje jako „uranové slídy“ podle jejich typického tabulkovitého vývinu a dokonalé bazální štěpnosti. Složení torbernitu je Cu(UO2)2(PO4)2 . 8-12 H2O, autunitu Ca(UO2)2(PO4)2 . 10-12 H2O. Podobné minerály s nižším obsahem krystalové vody a mírně odlišnou strukturou se označují předponou meta- (metatorbernit, metaautunit).

Symetrie torbernitu je tetragonální (oddělení ditetragonálně dipyramidální). Mřížkové parametry: a = 7,06; c = 20,54; Z = 2. Autunit má stejnou symetrii, mřížkové parametry: a = 7,009; c = 20,736; Z = 2. Ve struktuře obou minerálů leží uranylové skupiny v jedné linii a s tetraedry PO4 tvoří tetragonální vrstvy podle (001), která jsou vzájemně vázány slaběji (obrázek 78-36).

Krystaly jsou tabulkovité s převažující bází (obrázek 78-38), tvoří šupinkaté nebo zemité agregáty.

Fyzikální vlastnosti – torbernit: T = 2 – 2,5; H = 3,2; autunit: T = 2 – 2,5; H = 3,1 – 3,2. Barva torbernitu je světle zelená (obrázek 78-39), autunit je žlutý nebo nazelenalý (obrázek 78-40). Oba mají dokonalou štěpnost podle (001). Autunit v UV záření žlutozeleně fluoreskuje.

Uranové slídy jsou typickými supergenními minerály na uranových ložiskách (Příbram, Dolní Rožínka), vzácně se vyskytují také v pegmatitech a greisenech.

7.8.3  Wolframáty a molybdáty

7.8.3.1  Scheelit

Ideální složení označuje vzorec CaWO4, izomorfně může být zastoupen Mo (powellit – CaMoO4).

Symetrie je tetragonální (oddělení tetragonálně dypiramidální). Ve struktuře jsou tetraedrické skupiny WO4 propojeny přes atomy vápníku v osmičetné koordinaci (obrázek 78-41). Mřížkové parametry: a = 5,242; c = 11,372; Z = 4. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 78-42.

Krystaly jsou velmi časté, dipyramidálního typu s třetiřadým tvarem (obrázek 78-43), některé plochy bývají rýhované. V hornině tvoří zrna nebo celistvé agregáty.

Fyzikální vlastnosti: T = 4 – 5; H = 5,9 – 6,1. Může být bezbarvý, šedý nebo žlutohnědý (obrázek 78-44), lesk perleťový až skelný. Štěpnost je zřetelná podle (010). V UV záření vykazuje modrobílou nebo nažloutlou luminiscenci (podle obsahu Mo).

Scheelit je charakteristickým minerálem greisenů a s nimi spojených křemenných žil (Cínovec, Krupka, Horní Slavkov). Někdy zatlačuje starší wolframit. Je rudním minerálem některých skarnů (Obří důl v Krkonoších) a kontaktních paragenezí (Žulová, Moravské Bránice).

Scheelit je lokální rudou wolframu (ložisko Mittersil v Rakousku).

7.8.3.2  Wolframit

Průměrný vzorec se uvádí jako (Fe, Mn)WO4, wolframit je vlastně izomorfní směs dvou koncových členů: ferberit – FeWO4 a hübnerit – MnWO4. Koncové členy se v přírodě vyskytují velmi vzácně, častá je přítomnost dalších izomorfních prvků – Mg, Ca, Ta, Nb nebo Sn.

Symetrie je monoklinická (oddělení monoklinicky prizmatické). Ve struktuře najdeme Fe a Mn v oktaedrické koordinaci a atomy wolframu v tetraedrické koordinaci s kyslíkem, takže se vytváří stavební jednotky analogické s fosfáty (obrázek 78-45). Zařazení v systému není jednoznačné, četní autoři řadí wolframit mezi oxidy. Mřížkové parametry ferberitu: a = 4,76; b = 5,68; c = 4,92; b = 90,016°; Z = 2. Mřížkové parametry hübneritu: a = 4,86; b = 5,78; c = 5,02; b = 90,816°; Z = 2. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 78-46.

Wolframit tvoří krátce sloupcovité, častěji tlustě tabulkovité krystaly (obrázek 78-47) se silným rýhováním na plochách vertikálního pásma. Vyskytují se i jehlicovité krystaly nebo dvojčata podle (100) – obrázek 78-48. Agregáty jsou obvykle jemně zrnité až celistvé.

Fyzikální vlastnosti: T = 4,5; H = 7,1 – 7,5 (podle složení). Barva je hnědočerná až černá (obrázek 78-49) s převahou hübneritové složky červenohnědá, lesk je kovový nebo diamantový, štěpnost výborná podle (010).

Wolframit je typickým rudním minerálem greisenů, kde se vyskytuje často v asociaci s kasiteritem, křemenem, topazem a cinvalditem (Cínovec, Krupka, Horní Slavkov). Vzácně byl nalezen v pegmatitech.

Wolframit je hlavní rudou wolframu.

7.8.3.3  Wulfenit

Ideální složení udává vzorec Pb(MoO4), Pb může být zastupováno Ca, Cu, Mg nebo Cr. Molybden se zastupuje s wolframem.

Symetrie je tetragonální (oddělení tetragonálně dipyramidální). Je izotypní se scheelitem (obrázek 78-50). Mřížkové parametry: a = 5,435; b = 12,11; Z = 4. Práškový rtg difrakční záznam je na obrázku 78-51.

Tvoří výrazně tabulkovité krystalky s dominantním bazálním pinakoidem (obrázek 78-52) nebo krátce sloupcovité krystaly dipyramidálního typu (obrázek 78-53), někdy i polární krystaly pyramidálního typu. Agregáty jsou zrnité až celistvé, někdy má formu povlaků.

Fyzikální vlastnosti: T = 3; H = 6,5 – 7. Zbarvení wulfenitu je nejčastěji žluté, oranžové až červené (obrázek 78-54) vždy s bílým vrypem, lesk je skelný až diamantový. Štěpnost je nedokonalá podle (101).

Wulfenit je vzácným supergenním minerálem oxidační zóny některých ložisek olověných rud (Mežica – Slovinsko, Tsumeb – Namibie, Příbram).


  Zpět na hlavní stránku