Apatit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie hexagonální, zhášení rovnoběžné.
Štěpnost je nedokonalá (0001), spíše se jedná o odlučnost kolmo k protažení sloupečků.

Apatit tvoří krátce či dlouze sloupcovitá drobná zrna automorfního i xenomorfního omezení, podélné průřezy jsou často zaoblené, řezy kolmé k vertikále jsou šestiúhelníkové nebo kruhové. Je bezbarvým minerálem bez pleochroismu, průřezy mohou být ojediněle zakaleny inkluzemi, které mohou být uspořádány zonálně a způsobovat různé zbarvení. V tmavých minerálech (biotit, amfibol, chlorit) může mít kolem sebe pleochroické dvůrky. Pokud je uzavírán v křemeni a živcích, má nápadně vystupující reliéf.

Jednoosý minerál s indexem lomu e ve směru vertikály; Chm-, Chz-.

Obrázek vpravo znázorňuje optickou orientaci apatitu -  ve směru vertikály je index e (a), (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu:
n(
w) = 1,633
n(
e) = 1,630
Dvojlom:
D = 0,003 
Je velice stabilním minerálem.
Apatit má proměnlivé složení (především zastupování OH, F a Cl), ale na optické vlastnosti to nemá významný vliv. Vzácně může být anomálně dvojosý s 2V = 0 – 20°.
Apatit je běžnou akcesorií mnoha vyvřelých, metamorfovaných i sedimentárních hornin (např. granitoidy, syenity, pegmatity, svory, ruly, slepence, droby). V sedimentech je obsažen v těžkém podílu.
1A. Zaoblená, bezbarvá, krátce sloupcovitá zrnka apatitu uzavřená v amfibolu, plagioklas, chloritizovaný biotit; rula, PPL. 1B. Zaoblená, krátce sloupcovitá zrnka apatitu (nízký dvojlom) uzavřená v amfibolu (střední dvojlom), plagioklas, chloritizovaný biotit; rula, XPL. 
2A. Sloupeček apatitu s výrazným reliéfem uzavřený v plagioklasu, biotit; křemenný diorit, PPL. 2B. Sloupeček apatitu s nízkým dvojlomem uzavřený v plagioklasu, biotit; křemenný diorit, XPL.
3A. Sloupcovitá zrna apatitu v K-živci a biotitu (rozdílný reliéf), zrna zirkonu v biotitu s pleochroickými dvůrky; syenit, PPL. 3B. Sloupcovitá zrna apatitu v K-živci a biotitu (obě v poloze zhášení), zrna zirkonu v biotitu; syenit, XPL.
4. Sloupcovitá zrna apatitu s vystupujícím reliéfem v plagioklasu, biotit; diorit, PPL. 5. Zrnka apatitu, nejdelší sloupeček vykazuje příčnou odlučnost, biotit; syenit, PPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů