1.7  Reciproká mřížka


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

1.7.1  Konstrukce reciproké mřížky

1.7.2  Vztahy v reciproké mřížce


Abstraktní trojrozměrná konstrukce reciproké mřížky se zavádí pro zjednodušení interpretace některých difrakčních experimentů. Řada výpočtů je také snazší v reciprokém prostoru, než v prostoru přímém.

1.7.1  Konstrukce reciproké mřížky

Při konstrukci reciproké mřížky vedeme ze zvoleného počátku kolmici ke každé osnově rovin (hkl) a na každou z nich naneseme vzdálenost 1/dhkl. Získané body vytvoří reciprokou mřížku, jejíž uzly odpovídají rovinám přímé mřížky (obrázek 17-1). Každý bod reciproké mříže reprezentuje vlastnosti konkrétní osnovy rovin, tj. orientaci a mezirovinné vzdálenosti. Veličiny reciproké mřížky označujeme hvězdičkou: vektory základní buňky a*, b*, c* a mřížkové parametry a*, b*, c*, a*, b*, g*.

 

1.7.2  Vztahy v reciproké mřížce

Na základě definic skalárního součinu vektorů a vektorového součinu vektorů můžeme vyvodit některé vztahy. Jelikož vektor a* je kolmý k vektorům c a b, vektor b* kolmý k vektorům a a c (atd.) platí:

ab* = ac* = ba* = bc* = ca* = cb* = 0

a* = b x c, b* = c x a, c* = a x b

Z konstrukce reciproké mřížky dále vyplývá, že velikost reciprokého vektoru je dána vztahy:

|a*| = a* = 1 / d100;     b* = 1 / d010;     c* = 1 / d001.

Pro skalární součin stejného vektoru reciproké a přímé mřížky platí vztah : a*a=a*a cos y, kde y je úhel mezi vektory a* a a. Lze odvodit , že platí:

aa* = bb* = cc* = 1

Protože vektor a* je kolmý k vektorům b, c platí, že a* = b ´ c. Po dosazení do podmínky aa* = 1 dostaneme výraz vyplývající i z definice pro smíšený součin vektorů:

V (objem buňky přímé mřížky) = a(b ´ c).

Chceme-li vyjádřit reciproký vektor pomocí vektorů přímé mřížky, vyjdeme z toho, že objem primitivní buňky lze vyjádřit také jako V = |b ´ c|d100. Po dosazení za d100 můžeme psát: a*= |b ´ c| / V = b ´ c / a(b ´ c).

Analogicky b* = c ´ a / b(c ´ a);        c* = a ´ b / c(a ´ b).

Pro velikost základních reciprokých vektorů tedy platí:

                                                a* = bc sin a / V

                                                b* = ca sin b / V

                                                c* = ab sin g / V

Toto vyjádření je obecné - platí tedy i pro triklinickou symetrii. Pro ostatní soustavy je tato forma příslušným způsobem redukována.


  Zpět na hlavní stránku