Monoklinické Mg-Fe amfiboly (řada cummingtonitu) - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie monoklinická, Úhel zhášení závisí na obsahu Mg - cummingtonit 10°, grunerit 15°- 20°.
Štěpnost dokonalá (110), někdy odlučnost (001). Úhel křížení štěpných trhlin v příčných řezech je 124°.  

Obrázek vpravo znázorňuje typickou amfibolovou štěpnost v příčném řezu (kolmo na vertikálu), podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997.

 

Amfiboly řady cummingtonitu tvoří často jehlicovité nebo vláknité krystaly, často zprohýbané. Zpravidla jsou bezbarvé (cummingtonit) nebo slabě zelené (vyšší obsah Fe). S přibývajícím Fe je zřetelnější pleochroismus, podle a světle zelený až hnědý, b a g bezbarvý nebo světle žlutý. Jehlice mají na příčném řezu typickou štěpnost, časté je polysyntetické dvojčatění podle (100). 

Rovina optických os odpovídá (010), cummingtonit má Chm+ a úhle 2V = 65°- 85°, grunerit má Chm- a úhel 2V kolem 80°.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os pro grunerit (podle Hejtman a Konta, 1959).

 

Indexy lomu se s rostoucím obsahem Fe zvyšují (cummingtonit; grunerit):
n(a) = 1,639 - 1,671;  1,663 - 1,686
n(b) = 1,647 - 1,689;  1,680 - 1,709
n(g) = 1,664 - 1,708;  1,696 - 1,729

Indexy dvojlomu se s rostoucím obsahem Fe zvyšují (cummingtonit; grunerit):
D = 0,025 - 0,037;  0,033 - 0,043

Dvojčatí nejčastěji podle (100).
Grunerit je poměrně vzácný, vyskytuje se hlavně v regionálně metamorfovaných horninách bohatých Fe. Cummingtonit je typický metamorfní minerál vznikající při kontaktní metamorfóze mramorů, běžný je i v regionálně metamorfovaných horninách facie granátických amfibolitů. Méně častý je ve skarnech. Ve vyvřelých horninách se vzácně objevuje v dacitech. 
Dokumentační fotografie  
   

zpět na seznam horninotvorných minerálů