Rombické amfiboly - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie rombická, zhášení rovnoběžné.
Štěpnost dokonalá podle (110), odlučnost podle (100). V příčném řezu jsou viditelné dva systémy štěpnosti, trhliny se kříží pod úhlem 124°.

Obrázek vpravo znázorňuje typickou amfibolovou štěpnost v příčném řezu (kolmo na vertikálu), podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997.

 

Rombické amfiboly jsou nejčastěji reprezentovány řadou antofylit - ferroantofylit. Tvoří automorfně omezené, protáhlé krystaly nebo vláknité agregáty. Jsou zpravidla bezbarvé, s přibývajícím obsahem Fe bývají světle žluté až světle zelené se zřetelným pleochroismem. 

Rovina optických os odpovídá (010), g = z. Chm+ , Chz+, úhel 2V kolem 80°.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os antophylitu. Vlevo řez kolmý k z, vpravo řez podle (010) (podle Hejtman a Konta, 1959).

 

Hodnoty indexů lomu stoupají s obsahem Fe:
n(a) = 1,605 - 1,654
n(b) = 1,620 - 1,672
n(g) = 1,642 - 1,690
 

D = 0,017 - 0,020
Hodnota závisí na množství Fe ve struktuře.
Často uzavírá biotit, spinel, magnetit nebo zirkon (často s pleochroickými dvůrky). Rombické amfiboly řady gedritu jsou méně běžné.

Jako horninotvorné minerály nemají rombické amfiboly zvláštní význam, nejčastěji se objevují jako sekundární produkt přeměn v ultrabazických horninách, nebo jako součást reakčních zón při styku s magmatity. V metamorfovaných horninách se mohou objevit v amfibolitech, amfibolických rohovcích, cordieritových rulách, hadcích a skarnech. Ve vyvřelých horninách jsou vzácné, především jako sekundární produkt, např. kelyfitické obruby olivínu. Často bývají v asociaci s aktinolitem.  

1A. Bezbarvý rombický Mg-amfibol; reakční lem v peridotitu, PPL. 1B. Rombický Mg-amfibol se středním dvojlomem; reakční lem v peridotitu, XPL.
2A. Bezbarvý rombický Mg-amfibol; reakční lem v peridotitu, PPL. 2B. Rombický Mg-amfibol se středním dvojlomem; reakční lem v peridotitu, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů