Chloritoid - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie triklinická, šikmé zhášení g/z = 0 - 21°. 
Štěpnost je dokonalá podle (001) a dobrá podle (110). 
Chloritoid tvoří zrna s pseudorombickým nebo pseudohexagonálním průřezem, nebo bývá sloupečkovitý. Barva je nejčastěji šedozelené nebo modrozelená se zřetelným pleochroismem: a - olivově zelená, b - šedozelená až modrá a g - žlutozelená nebo zelenavě hnědá. V XPL je častá přesýpátková struktura a někdy se objevuje dvojčatné lamelování. 
Rovina optických os je (010), y = b, 2V zpravidla 36°- 89°, Chz-, Chm+, vzácně může být Chm-.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a optických os v chloritoidu, vlevo řez kolmo k ose z, vpravo řez podle (010), podle Hejtman a Konta, 1959.

 

Indexy lomu (závisí na složení):
n(a) = 1,713 - 1,730
n(b) = 1,719 - 1,734
n(g) = 1,723 - 1,740
 
Dvojlom:
D = 0,010
Dvojčatění je běžné podle (001).
Při progresivní metamorfóze je nahrazován staurolitem, almandinem a hercynitem, při retrográdní se mění na chlorit. Prostým zvětráváním může vznikat kaolinit a limonit.
Štěpné trhliny podle (110) svírají úhel 120°, podobně jako amfiboly. Typická jsou četné uzavřeniny grafitového nebo rudního pigmentu či jiných minerálů. Odrůda bohatá Mn se označuje jako otrelit. 
Chloritoid je minerál nízce až středně metamorfovaných pelitických sedimentů (typicky chloritoidové nebo otrelitové břidlice). Objevuje se i v metasedimentech a metabazaltech ofiolitových formací. 
1A. Nepravidelné zrno chloritoidu modrošedé barvy se zřetelnou štěpností a řadou inkluzí; otrelitová břidlice, PPL. 1B. Totéž zrno chloritoidu otočené o 90°, modrá barva se zřetelnou štěpností a řadou inkluzí; otrelitová břidlice, PPL. 
1C. Nepravidelné zrno chloritoidu s nízkým dvojlomem, zřetelnou štěpností a řadou inkluzí; otrelitová břidlice, XPL.  

 
2A. Světle modrý chloritoid s typickými inkluzemi rudních minerálů; břidlice, PPL. 2B. Dvojlom chloritopidu s typickými inkluzemi rudních minerálů; břidlice, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů