Fluorit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie kubická, izotropní minerál.
Štěpnost je dokonalá podle (111).  
Fluorit je obvykle bezbarvý s nápadně nízkým reliéfem, bývá i barevný nejčastěji v modrých a fialových odstínech, běžná je i zonální stavba. Často bývá automorfně vyvinutý.
Indexy lomu:
n = 1,433
Obvykle je hydrotermálního původu - tvoří výplně žil nebo impregnace v horninách (granity, syenity, karbonatity). Velmi častý je v greisenisovaných granitech.
1A. Fialově zbarvené zrno fluoritu je velmi nápadné; hydrotermální žíla, PPL. 1B. Izotropní zrno fluoritu je v preparátu snadno zjistitelné; hydrotermální žíla, XPL.
2.Automorfní, bezbarvé zrno fluoritu s dobře zřetelnou štěpností podle (111), hydrotermální žíla, PPL.  

zpět na seznam horninotvorných minerálů