Skupina granátu - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie kubická, minerály izotropní, vzácně vykazují granáty anizotropii.
Granáty nejsou štěpné. 

Granáty běžně tvoří automorfní krystaly s tvary rombického dodekaedru {110} nebo tetragon trioktaedru {211}, xenomorfní zrna jsou zpravidla izometrická. V metamorfovaných horninách jsou běžné porfyroblasty často poikiloblastické (velké množství uzavřenin), nebo tzv. rotované granáty, které jsou výsledkem synmetamorfní deformace během růstu zrna. 
Granáty jsou zpravidla bezbarvé nebo slabě růžové, grosulár - andraditové granáty bývají slabě zelené nebo hnědozelené, melanit bývá hnědý, uvarovit smaragdově zelený. Velmi častá je zonální stavba.
 
Granáty mají pozitivní reliéf a drsný povrch. Grosulár, andradit a uvarovit mohou vykazovat anomální dvojlom až D = 0,008 a jsou dvojosé s 2V = 90°.

Indexy lomu závisí na chemickém složení jednotlivých granátů.
pyrop n = 1,730 - 1,760
almandin n = 1,830
spessartin n =1,790 – 1,820
grosulár n = 1,734 - 1,750
andradit n = 1,870 - 1,890
uvarovit n = 1,860
Granáty jsou zpravidla velmi stabilní minerály, dostávají se až do rozsypů. Granáty s vysokým podílem pyropové komponenty jsou v amfibolitech a eklogitech v průběhu retrográdní nízkotlaké metamorfózy  nahrazovány od okrajů amfibolem, pyroxenem, plagioklasem a křemenem (tzv. kelyfitická obruba). Hydrotermální alterace mohou vést k nahrazení granátu chloritem, popř. biotitem nebo epidotem.
Typ výskytu a minerální asociace závisí na chemické povaze granátu.
Pyrop se vyskytuje ve vysokotlakých a vysokoteplotních horninách typu peridotitu, kimberlitu nebo eklogitu, jako relikt se vyskytuje v serpentinitech. Tvoří asociaci s olivínem, pyroxeny (omfacit) nebo minerály serpentinové skupiny.
Almandin je jeden z nejběžnějších granátů, vyskytující se v řadě metamorfovaných hornin (fylity, svory, ruly, amfibolity), vzácně i jako produkt asimilace hliníkem bohatých hornin v magmatitech (granity, granodiority). Tvoří asociaci s biotitem, muskovitem, křemenem nebo kyanitem.
Spessartin se vyskytuje v pegmatitech a kyselých žulách, nejběžnější asociací je K- živec, muskovit, křemen.
Grosulár je častý v kontaktně i regionálně metamorfovaných vápenatých a slínitých horninách (mramory, skarny), s přibývajícím obsahem Fe přechází do andraditu, který se vyskytuje v podobných paragenezích. Běžnou asociací je diopsid, wollastonit, kalcit a vesuvián.
1A. Izometrické, slabě narůžovělé, nepravidelně rozpraskané zrno granátu s výrazným reliéfem; rula, PPL.  1B. Izometrické, izotropní zrno granátu, křemen, biotit; rula, XPL.
2A. Poikilitické, izometrické zrno granátu, amfiboly; amfibolit, PPL. 2B. Poikilitické, izometrické zrno granátu, amfiboly; amfibolit, XPL.
3A. Poikilitické zrno granátu s velkým množstvím uzavřenin okolních minerálů, amfibol; amfibolit, PPL. 3B. Poikilitické zrno granátu s velkým množstvím uzavřenin okolních minerálů, amfibol; amfibolit, XPL.
4A. Porfyroblast granátu se znaky rotace, muskovit; svor, PPL. 4B. Porfyroblast granátu se znaky rotace, muskovit; svor, XPL.
5A. Nepravidelné, světle růžové zrno granátu, pyroxen; skarn, PPL. 5B. Nepravidelné, zcela izotropní zrno granátu, pyroxen; skarn, XPL.
6A. Porfyroblast granátu s počínající přeměnou (vzniká kelyfitová obruba); granulit, PPL. 6B. Porfyroblast granátu s počínající přeměnou (vzniká kelyfitová obruba); granulit, XPL.
7A. Mikrostruktura atolového granátu, biotit; rula, PPL. 7B. Mikrostruktura atolového granátu, biotit; rula, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů