Kalcit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie trigonální, zhášení rovnoběžné.
Štěpnost je dokonalá podle základního klence (10-11), v zrnech se protíná pod úhlem 125°.

Kalcit může tvořit automorfní i nepravidelná zrna, výplně žilek, oolity, vláknité agregáty nebo může být ve formě fosilních zbytků. Obvykle je čirý a bezbarvý nebo může uzavírat grafitový či železitý pigment, který způsobuje zakalení zrn. Charakteristické je dvojčatné lamelování podle (01-12), které vzniká při působení i velmi malého tlaku. Nápadný je velký rozdíl v indexech lomu a z toho vyplývající velmi vysoký dvojlom.

Ve směru optické osy je index e. Chm-, Chz- (pokud lze stanovit).

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů v kalcitu a je naznačeno dvojčatné lamelování podle (01-12), podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997.

 

Indexy lomu:
n(e) = 1,486
n(w) = 1,640 - 1,660

D = 0,154 - 0,174
Extrémně vysoký dvojlom způsobuje vznik světle okrových interferenčních barev, které se při zasunutí sádrovcové destičky nemění. Při otáčení stolku se zasunutou sádrovcovou destičkou vidíme v polohách vyhasnutí kalcitu interferenční barvu destičky.

Dvojčatění kalcitu je zcela běžné, nejčastější jsou tyto zákony:

  • podle báze (0001)

  • podle základního klence (10-11)

  • podle nižšího záporného klence (01-12) (případ tlakového dvojčatění)

  • vzácně podle záporného klence (02-21)

Ne vždy je dvojčatění na zrnech kalcitu viditelné.

Vůči změnám tlaku a teploty je poměrně odolný, během zvětrávání se velmi snadno rozpouští.
Karbonáty řady kalcitu a dolomitu (kalcit, dolomit, ankerit, rodochrozit, siderit) mají některé optické charakteristiky velmi podobné. Podle složení se může měnit barva nebo index lomu, ale obecně je jejich rozpoznání problematické. K vzájemnému rozlišení jednotlivých minerálů je třeba speciálních barvicích metod. 
V magmatických horninách se primárně vyskytuje pouze v alkalických typech (karbonatity), běžný je na hydrotermálních žilách nebo jako druhotné výplň dutin vulkanických hornin. Je jedním z produktů přeměn bazických plagioklasů. V sedimentech je naprosto převažující ve vápencích a mramorech, méně pak v klastických sedimentech, zpravidla ve formě tmelu. V metamorfovaných horninách je typický pro mramory a některé kontaktně metamorfované skarny.
1A. Bezbarvé zrno kalcitu s dokonalou štěpností, drobná zrnka křemene; vápenec PPL. 1B. Zrno kalcit s dokonalou štěpností a vysokým dvojlomem, drobná zrnka křemene; vápenec XPL. 
2A. Zrno kalcitu s lamelami tlakového dvojčatění; vápenec, PPL. 2B. Zrno kalcitu s lamelami tlakového dvojčatění; vápenec, XPL.
3. Mladší kalcitová žilka pronikající základní hmotou i zrnem amfibolu při propilitizaci; andezit, XPL. 4. Nepravidelné zrno druhotně vzniklého kalcitu; těšínit, XPL. 
5A. Bezbarvá zrna kalcitu s lamelami tlakového dvojčatění; erlán, PPL. 5B. Bezbarvá zrna kalcitu s lamelami tlakového dvojčatění; erlán, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů