Klinozoisit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie monoklinická, zhášení a/z je 0-7°, g svírá se štěpností (001) úhel 14°-24°.
Podélná štěpnost je dokonalá podle (001), protažení krystalů je podle osy y
Zrna i agregáty jsou zpravidla sloupečkovité nebo jehlicovité. Je bezbarvý a nepleochroický, při vyšších obsazích Fe může mít světle hnědý odstín. Interferenční barvy mají často anomálně namodralý nádech, polysyntetické lamelování podle (100) se projevuje políčkovitým rozložením interferenčních barev.
Rovina optických os je (010), y = b, Chm+, Chz±, 2V(g) = 40°-90°.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v klinozoisitu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu (závisí na obsahu Fe):
n(a) = 1,706 - 1,724
n(b) = 1,708 - 1,729
n(g) = 1,712 - 1,735
Dvojlom (závisí na obsahu Fe):
D = 0,006 - 0,011
 
Velmi stabilní minerál. 
Klinozoisit je častý v horninách metamorfovaných ve facii zelených břidlic nebo epidotových amfibolitů, je součástí rozkladných produktů (saussurit) plagioklasů v intermediálních a bazických magmatitech a ojediněle se vyskytuje jako hydrotermální výplň mandlí bazaltů. 
1A. Vystupující reliéf a světle hnědý nádech krystalů klinozoisitu, prehnit; alpská parageneze, PPL. 1B. Interferenční barvy klinozoisitu s modravým nádechem, prehnit; alpská parageneze, XPL.
2A. Sloupečkovité bezbarvé zrno s příčnou odlučností a vystupujícím reliéfem, křemen; alpská parageneze, PPL. 2B. Namodralý nádech a ntypická nehomogenity interferenčních barev, křemen; alpská parageneze, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů