Křemen - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie trigonální; zhášení přímé, zpravidla nelze určit.
Je neštěpný.
Je čirý, bezbarvý, může být zakalen drobnými uzavřeninami, případné trhliny jsou nepravidelné. Omezení zrn je zpravidla xenomorfní, pouze v magmatických horninách mohou být vyrostlice automorfní, někdy s jevy magmatické koroze. V sedimentech může mít tvar ostrohranných úlomků i zaoblených valounů.
Jednoosý minerál s indexem lomu e ve směru osy z. Chm+; Chz+, pokud lze stanovit.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů nižšího (vlevo) a vyššího (vpravo) křemene (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu:
n(w) = 1,545
n(e) = 1,554
D = 0,009
Zpravidla odpovídá světle šedé interferenční barvě 1. řádu, u silnějších výbrusů je interferenční barva až ve žlutých odstínech.
Dvojčatění je velmi časté (zákony douphinéský, manebašský a japonský), ale v mikroskopu nebývá viditelné.
Křemen je velmi stabilní minerál a nepodléhá žádným přeměnám. Může být zakalen pouze heterogenními příměsemi jiných minerálů. 
Je-li tlakově postižený, může velmi výrazně undulózně zhášet. V kyselých magmatických horninách může docházet k orientovanému prorůstání křemene a K-živce, které se zpravidla označuje jako písmenkové (grafické) prorůstání. Podobné prorůstání s plagioklasem označujeme jako myrmekit.
Křemen je jeden z nejběžnějších horninotvorných minerálů. Vyskytuje se ve všech přesycených nebo nasycených magmatických horninách (např. žuly, pegmatity, granodiority, ryolity, dacity atd.), běžný je v sedimentech (např. pískovce, arkózy, kvarcity atd.) a objevuje se ve většině metamorfovaných hornin (všechny metamorfní stupně). Často se vyskytuje spolu s muskovitem, K-živci a plagioklasy. Primární křemen se nikdy nevyskytuje s olivínem a foidy.
1A. Automorfní zrna křemene v ryolitu, PPL.  1B. Automorfní zrna křemene v ryolitu, XPL.

2A. Bezbarvé, nepravidelně rozpraskané zrno křemene, slabě kaolinizované K-živce, biotit; granit, PPL. 2B. Nízký dvojlom křemene odpovídající šedé interferenční barvě z 1. řádu; granit, XPL.
3A. Shluky drobných bezbarvých zrn křemene, muskovit, biotit; fylit, PPL. 3B. Shluky drobných zrn křemene s nízkým dvojlomem, muskovit, biotit; fylit, XPL.
4A. Polozaoblená čirá zrna křemene v karbonátovém tmelu; pískovec, PPL. 4B. Polozaoblená zrna křemene s nízkým dvojlomem v karbonátovém tmelu; pískovec, XPL.

5. Undulózní zhášení křemene; rula, XPL

 

zpět na seznam horninotvorných minerálů