Mikroklin - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie triklinická, zhášení v ploše maximálního dvojlomu (001) je 14°- 17° (u ortoklasu je to 5°).
Štěpnost je dokonalá podle (001) a dobrá podle (010). 

Zrna mikroklinu jsou bezbarvá, při silnější alteraci zakalená produkty přeměn. Polysyntetické lamelování podle albitového a periklinového zákona vytváří typické „mikroklinové mřížkování“. V zrnech mohou být přítomny mikropertity (odmíšeniny albitu) a může docházet i ke grafickému prorůstaní s křemenem.

Rovina optických os je přibližně rovnoběžná s (001) a téměř kolmá k (010), Chm-, 2V(a) = 77°-84°.

Levý obrázek znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v mikroklinu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997), pravý obrázek ukazuje polohu optických os v řezu kolmo k z (podle Hejtman  Konta, 1959). 

  

Indexy lomu:
n(a) = 1,518
n(b) = 1,522
n(
g) = 1,525
Dvojlom:
D = 0,007

V čistě triklinických živcích jsou časté tyto dvojčatné zákony:
Albitový zákon s dvojčatnou osou kolmou na dvojčatnou rovinu (010)
Periklinový zákon s dvojčatnou osou [010] a dvojčatnou rovinou (h01)

Podobně jako u ortoklasu jsou běžnými přeměnami kaolinizace a sericitizace. Může docházet i k zatlačování K-živce plagioklasy. Při pneumatolytických pochodech s dostatkem fluoru vzniká topaz a turmalín. 
Skupinu alkalických živců tvoří především sanidin, ortoklas, mikroklin a albit. K-živce lze bezpečně rozlišit pouze na základě jejich strukturního stavu, proto je lépe při optickém pozorování používat souhrnný termín K-živec. Je-li přítomno mikroklinové mřížkování je velmi pravděpodobné, že se jedná o mikroklin.
Mikroklin je nízkoteplotní K-živec vyskytující se hlavně v žulách, granodioritech, aplitech a pegmatitech, vzácně v rulách. 
1A. Čiré zrno mikroklinu s minimálním množstvím druhotných přeměn; pegmatit, PPL. 1B. Zrno mikroklinu zdvojčatělé podle dvou zákonů zároveň (mikroklinové mřížkování); pegmatit, XPL.
2A. Zrno mikroklinu (bez přeměn) a silně sericitizovaný plagioklas; pegmatit, PPL. 2B. Zrno mikroklinu (bez přeměn) a silně sericitizovaný plagioklas; pegmatit, XPL.
3. Zrno mikroklinu s mřížkováním; tonalit, XPL. 4. Karlovarské dvojče mikroklinu a uzavřený plagioklas; granit, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů