Ortoklas - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie monoklinická, v ploše (010) je zhášení b/z = 21° a zhášení a vzhledem ke štěpnosti (001) je 5°. V karlovarských dvojčatech je v řezu (010) zhášení souměrné. 
Štěpnost je dokonalá podle (001) a dobrá podle (010).

Obrázek vpravo znázorňuje štěpnost, hlavní  optické směry a zhášení v ortoklasu v řezu podle (010) a v karlovarsky zdvojčatělém zrnu v řezu (010),  Hejtman a Konta, 1959.

 

Čerstvá zrna jsou čirá a průhledné, se postupujícími přeměnami jsou průřezy zakalené. Charakteristické je orientované prorůstání lamel albitu, tzv. pertity. Pertity jsou lamely albitu v hostujícím K-živci a dělí se podle velikosti na:
Ø 
makropertity – odmíšeniny albitu jsou viditelné pouhým okem
Ø 
mikropertity – odmíšeniny albitu lze sledovat běžným optickým mikroskopem
Ø 
kryptopertity – přítomnost odmíšenin albitu lze prokázat pouze RTG metodami
Některé ortoklasy mají zonální stavbu. Časté jsou uzavřeniny hematitu a okolních horninotvorných minerálů, typické je i grafické prorůstání s křemenem.

Rovina optických os je přibližně rovnoběžná (odchylka 5°) s (001), g = y. Chm-, úhel 2V(a) = 65°-75°.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v ortoklasu. Vlevo je řez kolmo k z, vpravo je řez podle (100), Hejtman a Konta, 1959.

 

Indexy lomu:
n(a) = 1,518
n(b) = 1,522
n(
g) = 1,523 – 1,524
Dvojlom:
D = 0,005 - 0,006
Monoklinické živce dvojčatí podle následujících zákonů:
Karlovarský zákon s dvojčatnou osou [001] a dvojčatnou rovinou (010)
Manebašský zákon s dvojčatnou osou kolmou na dvojčatnou rovinu (001)

Bavenský zákon s dvojčatnou osou kolmou na dvojčatnou rovinu (021)

Obrázek vpravo znázorňuje dvojčatění K-živců, odleva karlovarský, manebašský a bavenský zákon (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Nejběžnějšími přeměnami je kaolinizace a sericitizace. Produkty přeměn sledují štěpnost nebo hranice zón v zonálních krystalech. Při zvětrávání je ortoklas zpravidla odolnější než plagioklasy.
Skupinu alkalických živců tvoří především sanidin, ortoklas, mikroklin a albit. K-živce lze bezpečně rozlišit pouze na základě jejich strukturního stavu, proto je lépe při optickém pozorování používat souhrnný termín K-živec. Je-li přítomno mikroklinové mřížkování je pravděpodobné, že se jedná o mikroklin.
Ortoklas je častý minerál plutonických a vulkanických hornin (žula, granodiorit, pegmatity, ryolit). V sedimentech je součástí arkóz a drob. V metamorfovaných horninách se vyskytuje především v rulách. 
1A. Bezbarvý ortoklas se zřetelnými lamelami mikropertitů (jde o albit s vyšším indexem lomu než má K-živec); pegmatit, PPL. 1B. Ortoklas se zřetelnými lamelami mikropertitů (albitové lamely jsou v poloze vyhasnutí); pegmatit, XPL.
2A. Zrno K-živce (ortoklasu) se zřetelnými produkty přeměn na štěpných trhlinách, biotit; syenit, PPL. 2B. Zrno K-živce (ortoklasu) s mikropertity, vyhaslý je K-živec, biotit; syenit, XPL.
3A. Bezbarvý ortoklas zakalený produkty kaolinizace, viditelné jsou i štěpné trhliny; pegmatit, PPL. 3B. Ortoklas s mikropertity albitu (mají vyšší dvojlom), viditelné jsou i štěpné trhliny; pegmatit, XPL.
4A. Silně kaolinizované zrno ortoklasu, muskovit, křemen; granit, PPL. 4B. Pertitické zrno ortoklasu, muskovit, křemen; granit, XPL.
5. Karlovarsky zdvojčatělý K-živec s inkluzí zirkonu; granit, XPL. 6. Pertitický ortoklas, zonální plagioklas; syenit, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů