Monoklinické pyroxeny (řada diopsidu) - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie monoklinická, zhášení rovnoběžné v řezech pásma (100):(001), jinak šikmé s úhlem zhášení g/z 38°- 48°.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů, štěpnost a úhly zhášení  v diopsidu (podle Hejtman a Konta, 1959).

 

Štěpnost je dobrá podle (110), v příčném řezu svírají štěpné trhliny úhel 87°.

Obrázek vpravo znázorňuje typickou pyroxenovou štěpnost v řezu kolmo na vertikálu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Monoklinické pyroxeny tvoří krátce sloupcovité automorfně vyvinuté krystaly nebo nepravidelná zrna. Diopsid (Mg-koncový člen) je zpravidla bezbarvý nebo jen slabě nazelenalý, se zvyšujícím se obsahem Fe (koncový člen hedenbergit) je barva zelená se zřetelným pleochroismem (a - bledě zelený, b - žlutavě zelený, g - tmavozelený). Reliéf je zpravidla výrazný, charakteristická je i štěpnost. Často obsahuje odmíšeniny ortopyroxenů a známy jsou i deformované krystaly.

Rovina optických os je (010), b odpovídá y, Chm+, úhel 2V(g) roste s obsahem Fe z 50°(diopsid) na 62°(hedenbergit).  

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v diopsidu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu stoupají s obsahem Fe  (diopsid; hedenbergit):
n(a) = 1,663 - 1,699; 1,699 - 1,739
n(b) = 1,671 - 1,705; 1,705 - 1,745
n(
g) = 1,693 - 1,728; 1,728 - 1,757
Dvojlom (diopsid; hedenbergit):
D = 0,029 - 0,030; 0,018 - 0,029
Dvojčatění zpravidla podle (100), dvojčatné lamely jsou orientovány kose ke štěpnosti.
Hydrotermální alterací se monoklinické pyroxeny mění na vláknité agregáty amfibolů (aktinolit, tremolit). Při nízkých teplotách dochází k serpentinizaci, produkty zvětrávání mohou být karbonáty, hematit a křemen.

Monoklinické pyroxeny jsou běžné v bazických magmatických horninách (skupina gabra, bazalt) nebo v žilných horninách (lamprofyry). Jsou typické pro kontaktně metamorfované horniny typu skarnu nebo erlánu. V regionálně metamorfovaných horninách se objevují v pyroxenových rulách. Běžnou minerální asociaci tvoří s plagioklasy a olivínem nebo vesuviánem, wollastonitem a granátem. 

1A. Monoklinický pyroxen se zelenavým nádechem a dobrou štěpností podle (110), kalcit; skarn, PPL. 1B. Monoklinický pyroxen se středním dvojlomem a dobrou štěpností podle (110), kalcit; skarn, XPL.
2A. Monoklinický pyroxen světle zelené barvy, se štěpností (110) v příčném řezu, granát; skarn, PPL. 2B. Monoklinický pyroxen se středním dvojlomem a štěpností v příčném řezu, granát; skarn, XPL.
3A. Pyroxen s vystupujícím reliéfem a alteračním lemem z aktinolitu; syenit, PPL. 3B. Pyroxen se střením dvojlomem a alteračním lemem z aktinolitu; syenit, XPL.
4A. Světle zelený diopsid, růžový granát; skarn, PPL. 4B. Střední dvojlom diopsidu, izotropní granát; skarn, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů