Rombické pyroxeny - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie rombická, zhášení rovnoběžné podle omezení i podle štěpných trhlin.
Štěpnost dokonalá podle prizmatu (110), v příčném řezu se štěpné trhliny kříží pod úhlem 87°. Někdy je patrná dělitelnost podle (100).

Obrázek vpravo znázorňuje typickou pyroxenovou štěpnost v řezu kolmo na vertikálu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Ve vulkanických horninách mohou ortopyroxeny tvořit automorfně omezené sloupcovité krystaly, v plutonických a metamorfovaných horninách jsou běžnější nepravidelná zrna. Enstatit (Mg-koncový člen) je bezbarvý, se vzrůstajícím podílem Fe se přidává slabě zelený odstín, ferrosilit (Fe-krajní člen) bývá zelený nebo hnědý se slabým pleochroismem (a červenožlutá, b červenohnědá, g šedozelený).  

Rovina optických os je rovnoběžná s (100), a odpovídá ose y, g ose z. Je-li v (001) výchoz ostré středné je Chm+ (pyroxeny s převahou Mg složky), je-li v (001) výchoz tupé středné je Chm- (pyroxeny s 12 - 88% ferrosilitové složky). Chz je vždy negativní. Úhel 2V kolísá podle složení (54°-90°).  

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v enstatitu (vlavo) a hyperstenu (vpravo), podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997.

 

Indexy lomu závisí na chemickém složení, s obsahem Fe jejich hodnoty stoupají (enstatit; hypersten):
n(a) = 1,650 - 1,668; 1,710 - 1,767
n(b) = 1,652 - 1,673; 1,723 - 1,770
n(g) = 1,659 - 1,679; 1,726 - 1,788
D = 0,009 - 0,011; 0,016 - 0,021
Ve srovnání s ostatními skupinami pyroxenů je dvojlom nízký.
Dvojčatění není časté, nejčastěji podle (011), (023) a (043). 
Častou přeměnou v ultamafických vulkanických horninách je tzv. bastitizace, kdy se ortopyroxeny mění na minerály serpentinové skupiny, nejprve podél štěpných trhlin. Při metamorfóze se mohou měnit na amfiboly (uralitizace). Některé typy zvětrávání vedou ke vzniku karbonátů a Fe hydroxidů nebo hematitu.
V magmatických horninách jsou časté exsoluční lamely ilmenitu podle (100) nebo svírají s osou z úhel 30°. Častá je i zonální stavba s Mg bohatším jádrem.

Rombické pyroxeny jsou typické pro bazické a ulrabazické magmatické horniny (norit, pyroxenit, peridotit, diorit, andezit, dacit). V metamorfovaných horninách jsou běžné v granulitové facii. Nejčastější asociací je olivín, klinopyroxeny, spinel, plagioklas.

1A. Zrno rombického pyroxenu se slabě hnědavým zbarvením, plagioklas; norit, PPL.  1B. Zrno rombického pyroxenu s odmíšenými lamelami klinopyroxenu, plagioklas; norit, XPL.
 2. Uralitizovaný rombický pyroxen; syenit, PPL.  

 
   

zpět na seznam horninotvorných minerálů