Sanidin - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie monoklinická.
Štěpnost dokonalá podle (001) a dobrá podle (010), ve vhodných řezech se protínají oba systémy v pravém úhlu. 
Sanidin tvoří ve výlevných horninách automorfní vyrostlice (často karlovarsky zdvojčatělé), které mají zpravidla jen málo zřetelnou štěpnost. Je bezbarvý bez pleochroismu. Řezy mohou být zakaleny produkty přeměn, např. sericit, chlorit. 
Rovina optických os odpovídá (010), y= b. Chm-, 2Va = 0°- 60°.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v sanidinu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu:
n(a) = 1,518 – 1,525
n(b) = 1,523 – 1,530
n(g) = 1,525 – 1,531
 
Dvojlom:
D = 0,006 - 0,007
 

Monoklinické živce dvojčatí podle následujících zákonů:
Karlovarský zákon s dvojčatnou osou [001] a dvojčatnou rovinou (010)
Manebašský zákon s dvojčatnou osou kolmou na dvojčatnou rovinu (001)

Bavenský zákon s dvojčatnou osou kolmou na dvojčatnou rovinu (021)

Obrázek vpravo znázorňuje dvojčatění K-živců, odleva karlovarský, manebašský a bavenský zákon (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Častou přeměnou sanidinu je sericitizace nebo kaolinizace. Po určitém čase se vysokoteplotní struktura sanidinu transformuje na nízkoteplotní strukturu ortoklasu. 
Sanidin tvoří podstatnou součást mladých kyselých a intermediálních vulkanických hornin (trachyty, fonolity). Sanidin bohatý Na může tvořit lemy kolem plagioklasů. 
1A. Hypautomorfně omezená vyrostlice sanidinu zakalená produkty kaolinizace; metaryolit, PPL. 1B. Hypautomorfně omezená vyrostlice sanidinu se zřetelnými pertity albitu, PPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů